Kwaliteit van het oppervlaktewater

Doelstellingen en indicatoren rond de kwaliteit van het oppervlaktewater

Doelstellingen
 • het aandeel oppervlaktewaterlichamen met een goede biologische kwaliteit is toegenomen
 • het aandeel oppervlaktewaterlichamen met goede fysisch-chemische kwaliteit is toegenomen
 • het aandeel oppervlaktewaterlichamen dat voldoet aan de normen voor milieugevaarlijke stoffen is toegenomen

(Bron: EU Kaderrichtlijn Water, decreet Integraal Waterbeleid, Vlarem, Pact 2020)

Hieronder vind je de 4 indicatoren
Kwalitatieve toestand

% oppervlaktewaterlichamen met een goede kwalitatieve toestand

 • doel: meer dan 50% in 2021
 • trend: /
 • doelbereik: neen in 2010-2012
 • Cijfergegevens niet beschikbaar
  • Zoals vermeld in de ontwerp stroomgebiedbeheerplannen (2016-2021) wordt op basis van de “one-out-all-out”-beoordeling in geen enkel van de 176 beoordeelde waterlichamen in het stroomgebieddistrict van de Schelde en geen enkel van de 18 beoordeelde waterlichamen in het stroomgebieddistrict van de Maas de goede ecologische toestand of het goed ecologisch potentieel bereikt.
  • Laatste aanpassing : februari 2016
  • Bron : VMM
Stikstof

% oppervlaktewaterlichamen dat voldoet aan de norm voor stikstof (Nt)

 • doel: 27% in 2015
 • trend: /
 • doelbereik: /
 • Cijfergegevens niet beschikbaar
  • Aangezien enkel meetgegevens beschikbaar zijn voor de Vlaamse waterlichamen (de lokale waterlichamen van eerste orde zijn niet bemonsterd), kan geen doelbereik noch trend worden aangegeven. In 2015 scoorde 35% van de Vlaamse oppervlaktewaterlichamen 'goed' tot 'zeer goed' voor de parameter stikstof.
  • Laatste aanpassing: oktober 2016
  • Bron: VMM
Opgeloste zuurstof

% oppervlaktewaterlichamen dat voldoet aan de norm opgeloste zuurstof

 • doel: 79% in 2015
 • trend: /
 • doelbereik: /
 • Cijfers niet beschikbaar
  • Aangezien enkel meetgegevens beschikbaar zijn voor de Vlaamse waterlichamen (de lokale waterlichamen van eerste orde zijn niet bemonsterd), kan geen doelbereik noch trend worden aangegeven. In 2015 scoorde 63% van de Vlaamse oppervlaktewaterlichamen 'goed' tot 'zeer goed' voor de parameter zuurstof (verzadiging)
  • Laatste aanpassing: oktober 2016
  • Bron: VMM
Milieugevaarlijke stoffen

% oppervlaktewaterlichamen dat voldoet aan de Europese normen voor milieugevaarlijke stoffen (cf. chemische toestand volgens Kaderrichtlijn Water)

 • doel: toename in de periode 2010-2015
 • trend: /
 • doelbereik: /
 • Cijfergegevens niet beschikbaar.
  • Een eerste beoordeling is gebeurd naar aanleiding van de opmaak van de ontwerp stroomgebiedbeheerplannen (2016-2021). Hieruit blijkt dat indien alle Europees genormeerde stoffen in rekening gebracht worden, slechts 6% van de Vlaamse waterlichamen als “goed” beoordeeld worden. Dit is hoofdzakelijk te wijten aan de resultaten voor kwik in biota. Indien geen rekening gehouden wordt met de 3 stoffen in biota, voldoet echter 62% van de oppervlaktewaterlichamen. Een aantal stoffen (kwik, PAK, etc.) worden gekenmerkt als “alomtegenwoordig”. Indien ook deze “alomtegenwoordige stoffen” buiten beschouwing gelaten worden scoort 78% “goed”.
  • Laatste aanpassing: februari 2016
  • Bron: VMM
Contacteer ons
Afdeling Energie, Klimaat en Groene Economie (EKG)