ISO 14001

Als ‘omgevings’administratie van het Vlaamse Gewest heeft het departement op het gebied van milieuzorg in zijn eigen werking een belangrijke voorbeeldfunctie te vervullen. Om het niveau van ad hoc-acties te overstijgen, koos het departement om een intern milieuzorgsysteem op te zetten en dit volgens de richtlijnen van ISO 14001.

Hieronder vind je het intern milieuzorgbeleid zoals goedgekeurd door de directie op 16 juni 2017.

Het Departement Omgeving heeft als doel om een duurzame omgang met diverse natuurlijke hulpbronnen te stimuleren, waarbij we streven naar een koolstofarme, energiezuinige, klimaatintelligente samenleving en om een sterke band tussen ecologie en economie te realiseren. Het Departement Omgeving ontwikkelt daarom een omgevingsbeleid dat duurzame ontwikkeling centraal stelt, zowel op het vlak van ruimte, natuur, milieu-ecologische aspecten, klimaat, energie en groene economie.

Als ‘omgevings’administratie van het Vlaamse Gewest heeft het departement op het gebied van milieuzorg in zijn eigen werking een belangrijke voorbeeldfunctie te vervullen. Het Departement Omgeving vraagt immers van bedrijven, burgers en andere maatschappelijke actoren grote inspanningen om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. Om geloofwaardig te zijn, kan het departement dan ook niet anders om het minstens even goed te doen als de doelgroepen op wie haar beleid gericht is.

Het departement zal dit doen door een milieumanagementsysteem volgens de vereisten van ISO 14001 te handhaven en verbindt zich ertoe om de eigen milieuprestaties op een continue en gestructureerde manier te meten, te beheersen en te verbeteren.

De activiteiten en diensten van het departement moeten daarom uitgevoerd worden in overeenstemming met o.m. de volgende krachtlijnen:

1.   voorbeeldfunctie in het naleven van wettelijke en andere relevante eisen inzake duurzame ontwikkeling;

2.   voorkomen, hergebruik en rationeel gebruik van energie, water en grondstoffen;

3.   mobiliteit met respect voor gezondheid en omgeving;

4.   duurzame en innovatieve aankopen;

5.   inzetten op circulaire economie en stromen;

6. verhogen van de biodiversiteit;

7.  inzetten op duurzaam en kwalitatief ruimtegebruik.

Deze krachtlijnen worden vertaald in meetbare milieudoelstellingen en maatregelen. Op die manier kan het departement bovendien overheidsuitgaven terugdringen, milieuvriendelijke productiemethoden stimuleren, het eigen management verbeteren en kennis en deskundigheid opbouwen.

Het departement zal dit interne milieuzorgbeleid kenbaar maken aan personeelsleden en relevante dienstverleners en milieubewust handelen bevorderen via sensibilisering, opleiding en werkvoorschriften. Ook zal het departement (milieu-)informatie over zijn milieuzorgbeleid op een open en constructieve manier aan alle belanghebbenden en aan het publiek verstrekken.

De directie, leidinggevenden en alle medewerkers engageren zich ten volle om deze beleidsprincipes dagelijks toe te passen.

 

Contacteer ons
Departement Omgeving
02 553 80 11
02 553 80 05
logo ISO 14001