Interne gelijke kansen: focus op kansengroepen en -thema's

Vrouwen en mannen

Het gelijkekansenbeleid rond mannen en vrouwen wordt vaak niet meer als een echt probleem beschouwd. Toch wordt de meerderheid van de leidinggevende functies binnen de Vlaamse overheid uitgeoefend door een man. In 2015 werd 33,7% van het middenmanagement (N-1) en 25,6% van het topmanagement (N) ingenomen door een vrouw. De Vlaamse overheid wil het aantal vrouwen in leidinggevende functies verhogen zodat er een meer evenwichte genderverdeling is.

Personen van buitenlandse herkomst

Personen met een migratieachtergrond werden in het verleden binnen de Vlaamse overheid gedefinieerd als personen met een nationaliteit van een land buiten de Europese Unie of een persoon van wie minstens één ouder of twee grootouders een nationaliteit hebben van een land buiten de Europese Unie. De Europese Unie wordt voor deze definitie beperkt tot de 15 ‘oude’ lidstaten zijnde: België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje en Zweden.

Vanaf 2016 werkt de Vlaamse overheid met een nieuwe definitie, namelijk elke persoon met een niet-Belgische nationaliteit als huidige of eerste nationaliteit, of personen van wie minstens één ouder niet de Belgische nationaliteit heeft als eerste nationaliteit. Tevens werd de benaming van de doelgroep gewijzigd naar personen van buitenlandse herkomst. Dit om een uniforme definitie te hanteren binnen de volledige Vlaamse overheid en over de verschillende beleidsthema’s heen.
Aangezien de huidige samenleving bestaat uit een mengeling van origines, is het de taak van de Vlaamse overheid om ervoor te zorgen dat elke persoon, met welke achtergrond dan ook, toegang heeft tot alle diensten van de Vlaamse overheid. De Vlaamse overheid moet bijgevolg toegankelijk zijn voor elke burger die gebruik wil maken van haar diensten én een voorbeeldfunctie opnemen als werkgever. In 2015 had echter slechts 4,4% van de personeelsleden van de Vlaamse overheid een migratieachtergrond.

Personen met een (arbeids)handicap of chronische ziekte

Een persoon met een (arbeids)handicap of chronische ziekte is een persoon met een langdurige fysieke, mentale, verstandelijke of zintuiglijke beperking die deze persoon in wisselwerking met diverse drempels kan beletten volledig, daadwerkelijk en op voet van gelijkheid met anderen te participeren in de arbeidsmarkt. Het gaat om personen uit één van de volgende categorieën:

  • personen met een handicap, erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, voorheen het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap;
  • personen die hun hoogste getuigschrift of diploma behaald hebben in het buitengewoon secundair onderwijs;
  • personen die door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) erkend zijn als personen met een arbeidshandicap en die recht hebben op een of meer bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen;
  • personen die op basis van hun handicap in aanmerking komen voor een inkomensvervangende tegemoetkoming of voor een integratietegemoetkoming, verstrekt aan personen met een handicap op basis van de wet van 27 februari 1987 houdende tegemoetkomingen aan personen met een handicap;
  • personen die in het bezit zijn van een afschrift van een definitief geworden gerechtelijke beslissing, of van een attest van een bevoegde federale instelling waaruit een arbeidsongeschiktheid blijkt van minstens 66%;
  • personen die een invaliditeitsuitkering ontvangen op basis van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;
  • personen met een attest van een door de VDAB aangewezen dienst of arts, waaronder de preventieadviseur-arbeidsarts, en die re-integreren met een integratieprotocol waaruit blijkt dat er blijvende aandacht moet zijn voor de effecten van de handicap of chronische ziekte op de taken, arbeidsomstandigheden of het rendement;
  • personen die zes maanden aaneensluitend ziek geweest zijn en bij terugkomst re-integreren met een integratieprotocol, opgemaakt door een re-integratieadviseur, waaruit blijkt dar er blijvende aandacht moet zijn voor de effecten van de handicap of chronische ziekte op de taken, arbeidsomstandigheden of het rendement, en die een van de attesten uit de voorgaande categoriën kunnen voorleggen.

In 2015 had 1,3% van de personeelsleden van de Vlaamse overheid een (arbeids)handicap of chronische ziekte. Personen met een (arbeids)handicap/chronische ziekte zijn bijgevolg sterk ondervertegenwoordigd in het personeelsbestand van de Vlaamse overheid. Daarom is het belangrijk om te werken aan de instroom van deze kansengroep.

Kortgeschoolden

Kortgeschoolden zijn personen zonder diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs. Momenteel is er geen ondervertegenwoordiging van kortgeschoolden in de Vlaamse administratie maar doordat het gemiddelde niveau van de jobs stijgt, is er een kans dat een evenredige participatie voor deze groep op termijn niet meer wordt gehaald.

Ervaren werknemers

Ervaren werknemers zijn personeelsleden die ouder zijn dan 55 jaar. In het personeelsbestand van de Vlaamse overheid is de aanwezigheid van de babyboomgeneratie duidelijk voelbaar. Wanneer deze generatie met pensioen zal gaan, zal het personeelsbestand van de Vlaamse overheid sterk verjongen.

Seksuele oriëntatie en transgenderbeleid

De Vlaamse overheid werkt eveneens rond het thema seksuele oriëntatie en rond transgenderbeleid op de werkvloer. Het is immers belangrijk om zicht te hebben op de houding en attitudes van de Vlaamse ambtenaren hieromtrent en om acties te ondernemen die een open bedrijfscultuur bevorderen.

Contacteer ons
Departement Omgeving