Handleiding aangifte MDO

 

Gemeenschappelijk gedeelte

Algemeen

1. Wie vult de aangifte in?

Deze aangifte moet worden ingevuld door producenten, handelaars en verbruikers van primaire delfstoffen en grond­stof­fen die als alternatief voor primaire delfstoffen ingezet kunnen worden.

! De gegevens worden gevraagd per ondernemingsnummer (vermeld in het scherm 'Identificatiegegevens').

Dit heeft als gevolg dat:

 • indien meerdere vestigingen onder hetzelfde ondernemingsnummer vallen, de gevraagde hoeveelheden deze van alle vestigingen samen zijn;
 • een levering aan een bedrijf dat tot dezelfde groep behoort maar een ander ondernemingsnummer heeft, moet be­schouwd worden als een verkoop aan derden.

De gegevens waarover de Vlaamse overheid reeds beschikt, zijn maximaal vooraf ingevuld, bijvoorbeeld ontgonnen hoe­veel­heden in Vlaanderen. Alle vooraf ingevulde gegevens kan u aanpassen indien nodig.

Top

2. Welke grondstoffen moeten gemeld worden?

Alle primaire delfstoffen en grondstoffen die als alternatief voor primaire delfstoffen ingezet kunnen worden, moeten opgegeven worden.

! Wanneer hoeveelheden niet exact gekend zijn, moet een inschatting gemaakt worden (bijvoorbeeld aan de hand van percentages).

2.a Welke grondstoffen zijn primaire delfstoffen?

 • Voor Vlaamse grondstoffen: grondstoffen die afkomstig zijn uit een ontginningsgebied of projectgrindwinning;
 • Voor delfstoffen ontgonnen buiten Vlaanderen: geen onderscheid tussen delfstoffen uit een groeve of delfstoffen die vrijkomen bij infrastructuurwerken, deze vallen allemaal onder 'primaire delfstoffen'

Fijn zand is het zand dat wordt ingezet voor aanvullingen of ophoging (het bouwrijp maken van een terrein).
Bouwzand is het zand (typisch grovere fractie) dat wordt ingezet voor andere bouwtoepassingen, bv. draineringen, onderfunderingen en funderingen, betontoepassingen, asfalt, metselmortel, "chape", ...

2.b Wat zijn alternatieve grondstoffen?

Grondstoffen die ingezet worden ter vervanging van primaire delfstoffen.

Voorbeelden (niet-limitatief):

 • slakken;
 • assen;
 • gerecycleerde puingranulaten (betongranulaat, zeefzand, …);
 • 'grond' (zand, klei, leem, …) die vrijkomt bij bouw- of infrastructuurwerken buiten een ontginnings­gebied/project­grind­winning; dit is de alternatieve grondstof 'uitgegraven bodem'
 • gereinigde grond afkomstig van een grondreinigingscentrum (GRC). Het GRC is in dat geval de producent van de alternatieve grondstof.

2.c Onderscheid tussen alternatieve grondstoffen en afvalstoffen

Afvalstoffen die nog bewerkt/opgewaardeerd moeten worden voor ze ingezet kunnen worden zijn nog geen alter­na­tie­ve grondstof. Het product van de verwerking/opwaardering is dit wel en moet opgenomen worden in de aangifte.

Voorbeeld:

 • afvalglas moet niet gemeld worden, verwerkt afvalglas dat rechtstreeks gebruikt kan worden als grondstof wel.

Top

3. Welke schermen moet ik invullen?

De schermen 'Identificatiegegevens' en 'Activiteiten' moeten door elk bedrijf gecontroleerd en/of ingevuld worden. De activiteiten die u aan vinkt, verschijnen in de kolom aan de linkerkant. Elke lijn die u kan aanklikken in deze kolom is ver­bon­den met een scherm dat u moet invullen.

! Het webloket is opgebouwd volgens het principe dat elk bedrijf de 'instroom' (i.e. eigen ontginning/productie en aan­koop) en de 'uitstroom' (i.e. verbruik en verkoop) voor elke grondstof opgeeft.

In tegenstelling tot de twee vorige enquêteringen betekent dit bijvoorbeeld dat een verbruiker, zoals een beton­wa­ren­pro­ducent, ook zijn aankopen moet opgeven.
Er wordt daarom aangeraden aan verbruikers om eerst het verbruik van grond­stof­fen vol­ledig in te vullen en de gege­vens ver­volgens te kopiëren naar aan­koop/ont­gin­ning/pro­ductie.

In het scherm 'voortgang enquête' kunt u zien voor welke activiteiten of stromen u nog gegevens moet invullen.
Wanneer u de aangifte wilt indienen, wordt automatisch gecontroleerd of de instroom en de uitstroom voor uw bedrijf van de dezelfde grootteorde zijn.


Top

Toelichting gebruikte begrippen

4. Onderscheid 'binnen Vlaanderen' en 'buiten Vlaanderen' bij aankoop en afzet

Een extern bedrijf dat een Vlaamse vestiging heeft, beschouwt u voor deze aangifte als Vlaams bedrijf, ook als de hoofdzetel in het Brussels Gewest of Wallonië gelegen is, bijvoorbeeld Holcim, Sagrex, CCB.

Top

5. Onderscheid 'producenten – handelaars' bij binnen Vlaanderen

Dit onderscheid is van toepassing voor Vlaamse bedrijven en bedrijven met een vestiging binnen Vlaanderen.

Voor primaire delfstoffen: vanaf het moment dat een bedrijf één of meerdere primaire delfstoffen ontgint (binnen of buiten Vlaanderen), wordt dit bedrijf beschouwd als een producent van primaire delfstoffen. Enkel wanneer een bedrijf de primaire delfstoffen uitsluitend verhandelt, is het een handelaar.

Voorbeeld:
Aankoop van (gebroken) grind van een bedrijf dat bouwzand ontgint, is een aankoop van een producent.

In onderstaande lijst vindt u een overzicht van producenten van primaire delfstoffen.

Vlaamse bedrijven en bedrijven met een vestiging in Vlaanderen die beschouwd worden als
"producent primaire delfstoffen"
Algri Grofa Trans Sooy bvba
Alzagri Grintbedrijf S.B.S. Steenbakkerij De Brandt bvba
Ampagro Grondzorg Limburg Steenbakkerij Dumoulin
Argex Grongo / Godts Steenbakkerij Vande Moortel
Artilaval Hanson Steenbakkerij Van Den Broeck
Balegro Hens Steenfabrieken Nelissen
Belgrasa nv Hobelma Terra Cosa
Belmagri Holcim Transport Demets - ODM
Bichterweerd Ilva Vandamme – Madoe
CEI-De Meyer Imbrechts Vandersanden Steenfabrieken
Charles Kesteleyn Zand- en Grinthandel Imvalo Vanheede
Compagnie Des Ciments Belges (C.C.B.) Kempische Zandgroeven Winters Van Laethem Steenbakkerij
Deme Building Materials (D.B.M.) Leembank Vanpachtebeke et fils
De Cubber Lizargo Varenberg
De Kock E. nv Meganck – Collewaert Vervoeruitbating Frans Ceulemans en Cie
De Meulenaere Nieuwpoortse Handelsmaatschappij (NHM) Wagemans Ronny bvba
De Pessemier OB&D Wienerberger
Desta Puttevils Valerie bvba Winters
Dragetra Remo – Milieubeheer Zandbedrijf Velbo
Dragratra Roelants Zandgroeve Bouillon
Dranaco Sagrex Zandgroeve De Maere
Ekosto Satic Zandgroeve Jansen
Fivanco (Van Biervliet) Scheerders van Kerchove's Verenigde Fabrieken (SVK) Zandgroeve Meurrens
Floren en Cie Sibelco Zareko
Ghent Dredging Stadsbader  
Govaco / Grover Steenbakkerijen van Membruggen  

Top

6. Wat wordt verstaan onder 'aankoop' ?

! Voor deze aangifte wordt onder 'aankoop' de aanvoer van grondstoffen vanuit een ander bedrijf (i.e. een bedrijf met een ander ondernemingsnummer) beschouwd.

Welke financiële regeling hierbij van toepassing is, is niet relevant. Ook als u een vergoeding krijgt om grondstoffen af te nemen, wordt dit beschouwd als een aankoop.

De aanvoer van grondstoffen vanuit een bedrijf dat behoort tot dezelfde groep als uw bedrijf maar een ander onder­ne­mings­num­mer heeft, wordt eveneens beschouwd als aankoop.

Top

7. Waarom staat er 'herkomst verkoper' en niet 'herkomst delfstof/alternatieve grondstof'?

Bij aankoop van grondstoffen moet het land of de regio van de verkoper (en niet van de grondstof) ingevuld worden. Het is dus mogelijk dat u bij de herkomst van steenslag 'van binnen Vlaanderen' moet invullen.

Voorbeeld:
aankoop van Waals porfier van een Vlaamse handelaar beschouwt u als een aankoop binnen Vlaanderen.

De achterliggende reden is een correcte berekening van de import mogelijk maken. In bovenstaand voorbeeld moet de Vlaamse handelaar het porfier opgeven als een aankoop in Wallonië (i.e. import). Als u bij 'herkomst' nogmaals Wallonië ingeeft, wordt de import dubbel geteld.

Top

8. Wie zijn 'verbruikers'?

Met 'verbruikers' worden bedrijven bedoeld die de grondstoffen inzetten in hun productieproces of bij hun werken in het geval van aannemers.

Voorbeeld:
producenten van asfalt, producenten van beton, de keramische industrie, producenten van glas, …


Top

 

Specifiek gedeelte handleiding

Toelichting bij ontginning van primaire delfstoffen

9. Primaire delfstoffen ontgonnen in Vlaanderen

Deze hoeveelheden werden voor zover mogelijk vooraf ingevuld. Het betreft de (nog niet gecontroleerde) hoe­veel­he­den die u opgegeven heeft in uw voortgangsrapport. Alle vooringevulde gegevens kan u aanpassen indien nodig.

Top

10. Primaire delfstoffen ontgonnen buiten Vlaanderen

Voor het doel van deze bevraging zijn volgende hoeveelheden van belang:

i. primaire delfstoffen die ontgonnen werden buiten Vlaanderen en ingezet binnen Vlaanderen;
ii. primaire delfstoffen die ontgonnen werden buiten Vlaanderen en doorgevoerd werden door Vlaanderen.

Delfstoffen die ontgonnen werden buiten Vlaanderen en daar ook ingezet werden, zijn niet relevant.

Voorbeelden van hoe u als ontginner hoeveelheden ontgonnen buiten Vlaanderen moet invullen:

 • de ontginning van kalksteen in Wallonië, waarbij de kalksteen verkocht wordt aan een Vlaamse handelaar: deze hoeveelheden moeten wel opgenomen worden;
 • de ontginning van kalksteen in Wallonië, waarna u de kalksteen afzet in Nederland: deze hoeveelheden moeten wel opgenomen worden;
 • de ontginning van kalksteen in Wallonië, waarna u de kalksteen inzet in een betoncentrale in Wallonië: deze hoeveelheden moeten niet opgenomen worden.

Top

11. Wie vult de aangifte in bij een concessie?

Het is steeds de verkoper van de (verwerkte) grondstoffen die de ontgonnen en geleverde hoeveelheden invult.

Voorbeelden:

 • bedrijf A ontgint op de concessie van bedrijf B maar levert de grondstoffen terug aan bedrijf B. Het is bedrijf B die deze ontgonnen hoeveelheden moet opnemen, zowel wat betreft herkomst als afzet aan derden;
 • bedrijf A ontgint op de concessie van bedrijf B maar verkoopt de grondstoffen zelf aan derden. Hier is het bedrijf A die deze hoeveelheden moet opnemen, zowel wat betreft herkomst als afzet aan derden.

Top


Toelichting bij aan- en verkoop van grondstoffen (primaire delfstoffen en alternatieve grondstoffen)

12. Wat wordt verstaan onder 'verkoop'?

! Voor deze aangifte is 'verkoop' de levering aan een ander bedrijf (i.e. een bedrijf met een ander onder­ne­mings­num­mer).

Welke financiële regeling hierbij van toepassing is, is niet relevant. Ook als u een vergoeding geeft om de grondstoffen af te nemen, wordt dit beschouwd als een verkoop.

De levering van grondstoffen aan een bedrijf dat behoort tot dezelfde groep als uw bedrijf maar een ander onder­ne­mings­num­mer heeft, wordt eveneens beschouwd als verkoop.

De levering van een grondstof binnen het eigen bedrijf voor inzet in het productieproces valt niet onder 'verkoop'.

Top


Toelichting bij productie van alternatieve grondstoffen

13. Welke types van bedrijven worden beschouwd als producent van alternatieve grondstoffen?

Hier vindt u enkele voorbeelden naargelang het type bedrijf en de alternatieve grondstoffen die door deze bedrijven geproduceerd kunnen worden:

 • puinbreker: produceert gerecycleerde granulaten (betongranulaat, zeefzand, enz);
 • metallurgie: productie van slakken en gieterijzand;
 • verbrandingsinstallatie: productie van assen (Let op: enkel de assen die ingezet worden als grondstof moeten gemeld worden, assen die nog verwerkt moeten worden niet);
 • elektriciteitscentrale: productie van assen en gips;
 • glasrecyclage: productie van ovenklare glasscherven en KSP-glas;
 • grondreinigingscentra: productie van gereinigde grond, zand, enz.;
 • natuursteenbewerking: productie van slib;

Top


Toelichting bij verbruik van grondstoffen (primaire delfstoffen en alternatieve grondstoffen)

14. Hoe is het gedeelte over verbruik van grondstoffen opgebouwd?

Voor elke bedrijfsactiviteit waarbij primaire delfstoffen en/of alternatieve grondstoffen verbruikt worden, wordt ge­vraagd om de gegevens hierover in te vullen. Indien uw bedrijf meerdere van deze activiteiten uitvoert, wordt gevraagd om het verbruik per activiteit op te geven.

Er is telkens een afzonderlijk scherm voor het verbruik van primaire delfstoffen en het verbruik van alternatieve grondstoffen.

! Er wordt aangeraden aan verbruikers om te starten met het invullen van het verbruik van grondstoffen. Gebruik dan de knop 'Kopieer naar aankoop' of 'Kopieer naar ontginning/productie'. Vul daarna de vragen over aankoop en productie verder aan.

15. Welk verbruik moet opgegeven worden?

Het totale grondstoffenverbruik in 2015 van uw fabrieken die gelegen zijn in Vlaanderen moet gemeld worden.

Top