Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit : wat en waarom

Met deze Green Deal willen we de biodiversiteit op bedrijventerreinen verhogen en het draagvlak ervoor versterken. Werken aan biodiversiteit wordt momenteel niet vaak als belangrijk beschouwd. Deze Green Deal probeert deze drempel weg te werken en de opportuniteiten in de verf te zetten. Meer specifiek zijn de doelstellingen van deze Green Deal:

  • de natuurwaarden op bedrijventerreinen verhogen via permanente en tijdelijke natuur
  • het draagvlak voor natuur op bedrijventerreinen structureel verhogen bij verschillende doelgroepen, zoals lokale en bovenlokale overheden, bedrijven (bedrijfsleiders, management en personeel), ontwikkelaars/eigenaars/beheerders van bedrijventerreinen, sectororganisaties, hogescholen, groenaannemers en andere stakeholders
  • het welzijn van werknemers verhogen en het imago t.o.v. klanten, leveranciers, omgeving, enz. verbeteren

  • kennis opbouwen over het thema  door een lerend netwerk op te starten, methodes en instrumenten aan te reiken, kansen en belemmeringen binnen beleid en regelgeving, in kaart brengen en een evaluatie opmaken via rapport en beleidsaanbevelingen

Waarom zou ik meedoen?

Aandacht voor de biodiversiteit kan bedrijven heel wat voordelen opleveren.

Door mee te stappen in deze Green Deal kan je mee verkennen hoe investeringen in biodiversiteit op korte en lange termijn goed zijn voor het bedrijf, de werknemers, de klanten, de relatie met relevante stakeholders en het imago van het bedrijf.

Een bedrijf of organisatie kan zich via deze Green Deal promoten als toonaangevend bedrijf.  De Green Deal biedt de partners de kans om te experimenteren en te leren in een groot netwerk en geeft toegang tot kennis, instrumenten en best practices. Verder zal het lerend netwerk interessante informatie verschaffen over de financiële winsten die elk bedrijf kan boeken als het zijn beheer minder intensief maakt. Ten slotte heeft de Green Deal ook impact op het welzijn van de werknemers.

Deze Green Deal is een inspanningsverbintenis, geen resultaatsverbintenis, tenzij de partijen dit anders willen.