Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit - in opmaak

Met deze Green Deal willen we de biodiversiteit op bedrijventerreinen verhogen en het draagvlak ervoor versterken. Werken aan biodiversiteit wordt momenteel niet vaak als belangrijk beschouwd. Deze Green Deal probeert dit vooroordeel weg te werken en de opportuniteiten in de verf te zetten. Meer specifiek zijn de doelstellingen van deze Green Deal:

  • de natuurwaarden op bedrijventerreinen verhogen via permanente en tijdelijke natuur
  • het draagvlak voor natuur op bedrijventerreinen structureel verhogen bij verschillende doelgroepen, zoals lokale en bovenlokale overheden, bedrijven (bedrijfsleiders, management en personeel), ontwikkelaars/eigenaars/beheerders van bedrijventerreinen, sectororganisaties, hogescholen, groenaannemers en andere stakeholders
  • het welzijn van werknemers verhogen en het imago t.o.v. klanten, leveranciers, omgeving, enz. verbeteren

  • kennis opbouwen over het thema  door een lerend netwerk op te starten, methodes en instrumenten aan te reiken, kansen en belemmeringen binnen beleid en regelgeving, in kaart brengen en een evaluatie opmaken via rapport en beleidsaanbevelingen

Waarom zou ik meedoen?

Aandacht voor de biodiversiteit kan bedrijven heel wat voordelen opleveren.

Door mee te stappen in deze Green Deal kan je mee verkennen hoe investeringen in biodiversiteit op korte en lange termijn goed zijn voor het bedrijf, de werknemers, de klanten, de relatie met relevante stakeholders en het imago van het bedrijf.

Een bedrijf of organisatie kan zich via deze Green Deal promoten als toonaangevend bedrijf.  De Green Deal biedt de partners de kans om te experimenteren en te leren in een groot netwerk en geeft toegang tot kennis, instrumenten en best practices. Verder zal het lerend netwerk interessante informatie verschaffen over de financiële winsten die elk bedrijf kan boeken als het zijn beheer minder intensief maakt. Ten slotte heeft de Green Deal ook impact op het welzijn van de werknemers.

Instappen in de Green Deal?

Je kan als bedrijf of organisatie instappen in de Green Deal als:

  • deelnemende partij: ondertekening van het charter + opmaak van natuurvriendelijk beheerplan en/of inrichting van permanente of tijdelijke natuur. Aanwezig op minstens 3 van de bijeenkomsten van het lerend netwerk.
  • ondersteunende partij: engagement om concrete acties te ondernemen die ondersteunend zijn voor de deelnemende partijen en het lerend netwerk (bv. via vorming, consultancy, ontwikkeling tools, onderzoek, voorbeeldbestekken, communicatie, organisatie van events…).  Aanwezig op minstens 2 van de bijeenkomsten van het lerend netwerk..

De concrete engagementen moeten per partij ten laatste op 1 september 2018 doorgegeven zijn en worden op donderdag 20 september 2018 ondertekend tijdens het lanceringsevent.

Elke aanvraag zal door het Green Deal team bekeken worden. De inspanning van een bedrijf of organisatie moet proportioneel zijn t.o.v. de grootte of expertise van het bedrijf of de organisatie.

De deelnemende partijen zullen door de initiatiefnemers en ondersteunende partijen geïnspireerd, gestimuleerd en gecoacht worden om de realisatie van biodiversiteit op bedrijventerreinen op te starten en uit te voeren.  De start van de Green Deal moet nog worden bepaald, maar waarschijnlijk wordt dit najaar 2018. Na één jaar wordt de Green Deal door alle partijen een eerste keer geëvalueerd. Na afloop volgt een eindevaluatie waarop door de partijen samen beslist kan worden om de Green Deal te verlengen.

Workshops 

Tijdens volgende momenten zal de Green Deal met alle partners verder verfijnd worden:

  • 20/04: workshop rond het charter – VAC Leuven – zaal Multi– 9-12u
  • 24/05: workshop rond het Green Deal – VAC Leuven – zaal Foyer– 9-12u

Inschrijven kan door te mailen naar steven.vanonckelen@vlaanderen.be.

Wanneer zal de deal ondertekend worden?

Deze Green Deal wordt officieel gelanceerd en ondertekend op donderdag 20 september 2018 om 9.30u. in aanwezigheid van o.a. minister van Leefmilieu Joke Schauvliege . De looptijd zal 3 jaar bedragen (september 2018 – 2021).

Ontwerptekst en presentatie

 

Meer informatie of reageren op de ontwerpversie

.Wil je op de ontwerptekst reageren, heb je vragen of wil je aansluiten?
Neem dan contact op met Steven Vanonckelen - steven.vanonckelen@vlaanderen.be

Initiatiefnemers

Departement Omgeving

Logo Agentschap Natuur en Bos

Logo corridor

 

Logo natuurpunt