Externe veiligheid & veiligheidsrapportage

Externe veiligheid heeft betrekking op de veiligheid van de omgeving (mens en milieu) ten aanzien van de aanwezigheid en het gebruik van gevaarlijke stoffen in bedrijven en de industrie. Het instrument dat hierbij ingezet wordt is de veiligheidsrapportage.

Over veiligheidsrapportage

Veiligheidsrapportage is een vorm van rapportage waarin het risico van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen in zogenaamde Seveso-inrichtingen centraal staat. In Vlaanderen bestaan verschillende vormen van veiligheidsrapportage:

Stedenbouwkundige handelingen

Het Team Externe Veiligheid adviseert stedenbouwkundige handelingen in de buurt van Seveso-inrichtingen.

Seveso-inrichtingen

Veiligheidsrapportage is van toepassing op Seveso-inrichtingen. Men onderscheidt, volgens de Seveso-status, hogedrempelinrichtingen en lagedrempelinrichtingen.

Regelgeving Veiligheidsrapportage

De basis voor veiligheidsrapportage ligt in de regelgeving over de preventie van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn.

Contacteer ons
Team Externe Veiligheid
Team Externe Veiligheid
Koning Albert II – laan 20 bus 8
1000 Brussel
België
02 553 03 55
Richtlijnenboek voor Veiligheidsrapportages

Het Richtlijnenboek voor Veiligheidsrapportages [RLBVR] bundelt alle vormelijke en technische richtlijnen, leidraden, procedures, instructies en voorschriften voor het opstellen van een veiligheidsrapport of een veiligheidsnota.

Een belangrijk onderdeel van het [RLBVR] is het Handboek Risicoberekeningen [HBRB], dat alle technische richtlijnen en voorschriften bevat voor het uitwerken van een kwantitatieve risicoanalyse in een veiligheidsrapport.

Windturbines (Instrumentarium)

Het Instrumentarium Windturbines bevat de instrumenten voor het berekenen, het rapporteren en het beoordelen van het externe mensrisico van een windturbine. Het bestaat uit het Handboek Windturbines, het Rekenblad Windturbines, de leidraad Veiligheidsstudies Windturbines en het Beoordelingskader Windturbines.

Onderzoek externe veiligheid

Het Team Externe Veiligheid laat onderzoeksprojecten uitvoeren. De resultaten van deze onderzoeken worden verwerkt in het Richtlijnenboek voor Veiligheidsrapportages.

VR-deskundigen

Veiligheidsrapporten moeten opgesteld worden door erkende VR-deskundigen.

Meer informatie over erkende VR-deskundigen vind je op de webstek van de dienst Best Beschikbare Technieken en Erkenningen.

Nieuwsberichten
Openbaarheid veiligheidsrapportage

De documenten en rapporten die in het kader van de veiligheidsrapportage opgemaakt worden, zijn onderworpen aan de openbaarheid van bestuur en kunnen op vraag ter beschikking gesteld worden.

Databank aanmeldingen

De regelgeving houdt de verplichting in om aanmeldingen van omgevingsveiligheids-
rapporten op de webstek bekend te maken.

Lijsten Veiligheidsrapportage
  • Lijst van Seveso-inrichtingen
  • GIS-bestand terreinen Seveso-inrichtingen
  • Lijst van behandelde veiligheidsrapporten
  • Lijst van erkende VR-deskundigen
  • ...