Erkenning bekomen als technicus voor elektrische schakelinrichtingen

 

Voor het uitvoeren van de volgende activiteiten in het Vlaamse Gewest moet men in het bezit zijn van een erkenning als technicus voor elektrische schakelinrichtingen:

In artikel 1.1.2 van titel II van het VLAREM kan je lezen wat bedoeld wordt met 'installatie', 'onderhoud', 'reparatie', 'buitendienststelling' en 'terugwinning'.
 

Tot 1 juli 2017 moet men enkel voor het terugwinnen van gefluoreerde broeikasgassen uit hoogspanningsschakelaars een erkenning hebben als technicus voor elektrische schakelinrichtingen.

Erkenningsvoorwaarden

Om te kunnen worden erkend moet je voldoen aan de algemene erkenningsvoorwaarden die gelden voor alle categorieën van erkenningen:

  • in de periode van drie jaar die de erkenning voorafgaat, in geen enkele lidstaat van de Europese Unie strafrechtelijk veroordeeld zijn voor overtredingen van de milieuwetgeving die verband houden met het gebruik van de erkenning
  • in de periode van twee jaar voor de erkenning werd geen erkenning als technicus voor elektrische schakelinrichtingen opgeheven wegens de schending van een of meer van de algemene of bijzondere gebruikseisen van de erkenning

Specifiek voor de technicus voor elektrische schakelinrichtingen, gelden er ook bijzondere erkenningsvoorwaarden waaraan moet worden voldaan:

  • een natuurlijke persoon zijn
  • in het bezit zijn van een certificaat van bekwaamheid voor elektrische schakelinrichtingen

Top

Verschil certificaat en erkenning

Om erkend te kunnen worden als technicus voor elektrische schakelinrichtingen moet je eerst een certificaat van bekwaamheid voor elektrische schakelinrichtingen behalen.

pdf bestandVoorbeeld certificaat elektrische schakelinrichtingen (375 kB)

Dit certificaat van bekwaamheid is een certificaat als vermeld in de Uitvoeringsverordening EU nr. 2015/2066 van de Commissie van 17 november 2015 (of de voorganger van deze verordening, namelijk Verordening EG nr. 305/2008 van de Commissie van 2 april 2008). Op het certificaat moet steeds naar één van deze verordeningen verwezen worden. Het certificaat is geldig in de hele Europese Unie.

Met enkel het certificaat mag je in Vlaanderen nog niet aan de slag als technicus voor elektrische schakelinrichtingen. Hiervoor is een erkenning vereist!

Top

Examen

Hoe een certificaat van bekwaamheid bekomen?

Het examen voor het behalen van het certificaat van bekwaamheid voor elektrische schakelinrichtingen wordt georganiseerd door een opleidingscentrum dat hiervoor erkend is. Om het certificaat te verkrijgen moet je slagen voor het examen.

pdf bestandErkende opleidingscentra voor elektrische schakelinrichtingen (6 kB)

Het erkende opleidingscentrum reikt het certificaat uit namens de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten.

Inhoud examen

Het examen bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. Om te slagen moet je minstens zestig procent voor zowel het theoretische als het praktische deel van het examen behalen. De inhoud van het examen is vastgelegd in bijlage 1 van de Uitvoeringsverordening EU nr. 2015/2066 van de Commissie van 17 november 2015 .

Top

Van certificaat naar erkenning

Om de taken van een technicus voor elektrische schakelinrichtingen te mogen uitvoeren in het Vlaamse Gewest is een certificaat van bekwaamheid voor elektrische schakelinrichtingen onvoldoende. Hiervoor is bijkomend een erkenning als technicus vereist.

Als het certificaat werd uitgereikt door een opleidingscentrum erkend door het Vlaamse Gewest (voor 5 september 2016)

De erkenning als technicus voor elektrische schakelinrichtingen werd ingevoerd op 5 september 2016. Personen die het certificaat van bekwaamheid behaalden in een door het Vlaamse Gewest erkend opleidingscentrum voor 5 september 2016 worden automatisch  beschouwd als erkende technici voor elektrische schakelinrichtingen. Een voorbeeld van een dergelijk certificaat kan je hieronder terugvinden.

pdf bestandVoorbeeld certificaat elektrische schakelinrichtingen vóór 5/09/2018 (hoogspanningsschakelaars) (372 kB)

Als het certificaat werd uitgereikt door een opleidingscentrum erkend door het Vlaamse Gewest (na 5 september 2016)

Een erkenning wordt van rechtswege verleend.

Het opleidingscentrum kan een bewijs van erkenning uitreiken namens de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten. Hoe dit praktisch verloopt kan je navragen bij uw opleidingscentrum. Een voorbeeld van een erkenningsbewijs uitgereikt door het opleidingscentrum vind je hieronder.

pdf bestandVoorbeeld erkenning technicus elektrische schakelinrichtingen_opleidingscentrum (289 kB)

Als het certificaat werd uitgereikt door een opleidingscentrum erkend door een andere lidstaat van de EU of een ander gewest in België

Personen die een certificaat als vermeld in de Uitvoeringsverordening EU nr. 2015/2066 van de Commissie van 17 november 2015 (of de voorganger van deze verordening, namelijk Verordening EG nr. 305/2008 van de Commissie van 2 april 2008) hebben behaald worden van rechtswege erkend als technicus voor elektrische schakelinrichtingen.

Het gebruik van de erkenning moet eerst nog gemeld worden aan de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten vooraleer te mogen werken.

 Top

Geldigheidsduur

De erkenning is geldig voor onbepaalde duur mits de verplichtingen horende bij de erkenning worden nageleefd.

 Top