Dierentuin: definitie en erkenningsaanvraag

Definitie

Een dierentuin is een inrichting die voor het publiek toegankelijk is en waar levende dieren gehouden en tentoongesteld worden die geen landbouwdieren of gezelschapsdieren zijn en die niet behoren tot de soorten lama, alpaca, damhert en pauw. Onder deze definitie vallen dierenparken, safariparken, dolfinaria, aquaria en gespecialiseerde verzamelingen.

Dierentuinen moeten de wettelijke voorschriften naleven m.b.t. huisvesting en uitrusting, verzorging van de dieren, hygiëne en diergeneeskundige begeleiding. Ze moeten de bezoeker informeren over het educatief programma en meewerken aan gecoördineerde internationale kweek- en uitwisselingsprogramma’s voor de betrokken diersoorten.
Voor het houden van dieren in dierentuinen gelden specifieke minimumnormen, die zowel rekening houden met het welzijn van het dier als met de boodschap aan het publiek.

Vanaf 1 november 2018 treedt een nieuw Besluit van de Vlaamse Regering in werking.

Meer informatie is eind augustus beschikbaar.

Erkenningsaanvraag

Dierentuinen moeten erkend zijn. Het aanvraagformulier kan je verkrijgen via mail dierenwelzijn@vlaanderen.be .

Kosten

Het te betalen bedrag is afhankelijk van de dieren die worden gehouden:

 • wanneer de verzameling zoogdieren en vogels bevat: 250 euro
 • wanneer de verzameling uitsluitend andere dieren dan zoogdieren en vogels bevat: 125 euro

Aanvraagdossier

Het aanvraagdossier bestaat uit:

 • een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
 • een overzichtsplan van de dierentuin
 • een lijst van de aanwezige dieren
 • een lijst van de personeelsleden en hun taken
 • naam en adres van de verantwoordelijke van het park
 • een kopie van de milieuvergunning
 • een kopie van het contract met een erkende dierenarts
 • een kopie van de verzekeringsovereenkomst die de burgerlijke aansprakelijkheid dekt
 • het betalingsbewijs van 125 of 250 euro gestort op rekeningnummer BE04 3751 1109 9031 van Departement Omgeving met mededeling 'Erkenning dierentuin'.

Het dossier wordt opgestuurd naar:

Departement Omgeving
Dienst Dierenwelzijn
Koning Albert II laan 20 bus 8
1000 Brussel

Goedkeuring

Nadat de aanvraag is ontvangen en ontvankelijk wordt verklaard, vinden controlebezoeken plaats. Indien aan alle voorwaarden wordt voldaan, stelt de dienst Dierenwelzijn aan de minister voor om een erkenning toe te kennen.

De minister kan op elk ogenblik de erkenning van een dierentuin intrekken of schorsen als die niet langer voldoet aan de wettelijke voorwaarden zoals die bepaald zijn in de wet of de uitvoeringsbesluiten.

Wetgeving

Contacteer ons
Dienst Dierenwelzijn