Bodem

Erosie

Erosie is één van de belangrijkste vormen van bodemaantasting in Vlaanderen. Daarom vormt erosiebestrijding de speerpunt van het Vlaamse bodembeschermingsbeleid.

Bodem als grond voor ruimtelijke beslissingen

Met het landevaluatiesysteem BoLa kan onderzocht worden hoe geschikt een stuk land met een bepaalde bodem is voor verschillende gebruiksvormen.

Organische stof in de bodem, beleid

Door intensieve landbouw zonder voldoende toevoer van organisch materiaal vertonen talrijke landbouwpercelen in Vlaanderen kritisch lage organischekoolstofgehalten.

Bodemkundig erfgoed

Een bodemprofiel is een weerspiegeling van de natuurlijke en cultuurhistorische voorgeschiedenis van een bepaalde locatie. Losgekoppeld van enige gebruiksfunctie kan een bodem als waardevol beschouwd worden vanuit een wetenschappelijk of maatschappelijk oogpunt. Het bewaren en beschermen van de bestaande waardevolle bodems is belangrijk voor het behoud van ons bodemkundig patrimonium.

Geografische data bodem

Met de online DOV-verkenner kan je geografische data raadplegen over de bodem en de ondergrond in Vlaanderen.  Onder het thema bodem worden de verschillende kaarten rond bodem kort voorgesteld en kan je rechtstreeks naar een bepaalde kaartlaag in de DOV-verkenner gaan.

Contacteer ons
Subsidies en ondersteuning voor lokale besturen (Erosiebesluit):