Bestuurlijke transactie

Een bestuurlijke transactie is een voorstel tot betaling van een geldsom. Het is vergelijkbaar met een minnelijke schikking in het strafrecht. De geldsom bedraagt maximum 2000 euro voor een milieumisdrijf en 500 euro voor een milieu-inbreuk.

In welke gevallen kan je een transactievoorstel krijgen?

Als de overtreder gekend is, kan bij de opstart van de bestuurlijke boeteprocedure (nog voor er een geldboete wordt opgelegd) een voorstel worden gedaan om binnen een bepaalde termijn een geldsom te betalen.  

Deze bestuurlijke transactie wordt alleen toegepast bij bepaalde schendingen van milieuregels die een beperkte weerslag hebben op het milieu. Het zijn vooral feiten die maatschappelijk als storend worden ervaren die via deze eenvoudige procedure worden afgehandeld, bijvoorbeeld:

  •  kleine sluikstorten
  • niet correct uitrijden van mest
  • niet respecteren van toegankelijkheidsregels van bossen of natuurreservaten
  • vissen zonder regelmatig visverlof

Wat staat er in het transactievoorstel?

Het voorstel tot betaling van een geldsom omvat de volgende gegevens:

  • de datum, het nummer en de verbaliserende dienst van het verslag van vaststelling (milieu-inbreuk) of het proces-verbaal (milieumisdrijf)
  • de vastgestelde schending van de regelgeving
  • de decretale grondslag voor de toepassing van een voorstel tot betaling van een geldsom
  • de voorgestelde geldsom, alsook de betalingstermijn en de wijze van betaling
  • de gevolgen bij niet tijdige betaling van de voorgestelde geldsom
  • de bijlage met informatie over de bestuurlijke boeteprocedure.

Wat kan je doen als je een transactievoorstel ontvangt?

Als je op het voorstel ingaat, dan vervalt  de procedure tot het opleggen van een bestuurlijke geldboete. Er kan dan geen beslissing tot het opleggen van een geldboete (met of zonder voordeelontneming) meer worden genomen. De bestuurlijke boeteprocedure is hiermee beëindigd.

Je bent echter niet verplicht om op het voorstel in te gaan. Als je de geldsom niet betaalt of je per aangetekende brief aan de afdeling Handhaving laat weten dat je niet ingaat op het voorstel, dan wordt de procedure tot het opleggen van een bestuurlijke geldboete hervat. Er kan dan alsnog een exclusieve of een alternatieve bestuurlijke geldboete, al dan niet met een voordeelontneming, worden opgelegd.

 

Contacteer ons
Afdeling Handhaving
Bestuurlijke boeteprocedure

Als je niet op het transactievoorstel ingaat, wordt de procedure tot oplegging van een bestuurlijke geldboete hervat. 

Hoe wordt de hoogte van de boete bepaald?

Binnen de procedure tot oplegging van een geldboete wordt de hoogte daarvan bepaald aan de hand van een aantal criteria die de basis vormen van het beboetingsbeleid.