Beraadslaging VTC nr. 27/2015 van 29 juli 2015 betreffende mededeling van persoonsgegevens van landbouwers van het departement Landbouw en Visserij aan de afdeling Milieu-inspectie (DLNE) in het kader van de inspectie van koelinstallaties.

Het betreft de gegevens van landbouwers zoals naam, adres en contactgegevens samen met perceelgegevens. De persoonsgegevens van de landbouwers worden opgevraagd bij het departement Landbouw en Visserij.
Het doel van de persoonsgegevens is een lijst te genereren van fruitteeltbedrijven, sierteeltbedrijven en groentenbedrijven in Vlaanderen. Uit deze lijst kunnen jaarlijks een aantal bedrijven geselecteerd worden voor controle van de koelinstallaties aanwezig in het bedrijf.

De gegevens die jaarlijks worden bezorgd zijn:

  • Identificatiegegevens van de fruitteeltbedrijven, sierteeltbedrijven en groentenbedrijven (Naam, Adres, Telefoonnummer en gsmnummer, E-mailadres, Adres exploitatie, exploitatienummer)
  • Perceelgegevens van de sierteelt, fruitteelt- en groentenbedrijven in Vlaanderen (teelt, oppervlakte;).

De uitstoot van ozonafbrekende stoffen veroorzaakt aantasting van de ozonlaag. De belangrijkste ozonafbrekende stoffen zijn chloor- en broomhoudende verbindingen zoals chloorfluorkoolstoffen (CFK’s), chloorfluorkoolwater-stoffen (HCFK’s), halonen, methylbromide (CH3Br) en tetrachloorkoolstof (CCl4), die in verschillende toepassingen worden gebruikt.
Verordening (EG) 1005/2009 bevat afbouwschema's en verboden voor de productie, het op de markt brengen en het gebruiken van ozonafbrekende stoffen, en verplicht de lidstaten tot een inspectieprogramma gericht op deze thematiek. De afdeling Milieu-inspectie spitst de controles toe op de koelinstallaties.

De bewaringstermijn van de gegevens is beperkt tot 1 jaar met een jaarlijkse update. Jaarlijks zal een nieuwe lijst met de meest actuele gegevens opgevraagd worden bij het Departement Landbouw & Visserij. Op dat moment zal een bedrijf dat niet meer actief is in de sector verwijderd worden uit de lijst.

De betrokken hebben een recht op toegang en op verbetering van de persoonsgegevens die op hen betrekking hebben en kunnen daarvoor contact opnemen met het Departement Landbouw en Visserij.