Beleid, streefcijfers en resultaten interne gelijke kansen

De Vlaamse overheid streeft naar een evenredige arbeidsdeelname. Zij wil met andere woorden dat haar personeelsbestand een afspiegeling is van de Vlaamse samenleving. Omdat bepaalde groepen sterk onder-/oververtegenwoordigd zijn, werkt de Vlaamse overheid met een doelgroepenbenadering om dit te bereiken. Op deze manier kunnen specifieke oplossingen gezocht worden voor elke kansengroep. Daarnaast heeft de Vlaamse Regering  voor een aantal kansengroepen streefcijfers bepaald die moeten behaald worden tegen eind 2020:

  • 10% personeelsleden van buitenlandse herkomst
  • 3% personeelsleden met een (arbeids)handicap of chronische ziekte
  • 40% vrouwen in middenkaderfuncties
  • 40% vrouwen in topfuncties

Het Departement LNE tracht mee deze visie te verwezenlijken. In het kader van het diversiteitsbeleid stelde het departement tot 2012 jaarlijks een gelijkekansen- en diversiteitsplan op. Dit plan omvatte een analyse van het personeelsbestand van het departement, een evaluatie van de acties uit het voorgaande gelijkekansen- en diversiteitsplan en nieuwe acties. Sinds 2012 wordt geen afzonderlijk plan meer opgesteld maar worden de acties die ondernomen worden i.k.v. gelijke kansen en diversiteit opgenomen in het Jaarlijks Ondernemingsplan (= een plan waarin alle jaardoelstellingen van het departement opgenomen worden). De rapportering over de acties wordt opgenomen in het Jaarrapport] (= een rapportering over de uitvoering van het Jaarlijks Ondernemingsplan).

De acties die het departement onderneemt, zijn voornamelijk gericht op sensibilisatie en op de instroom van personen met een buitenlandse herkomst en personen met een (arbeids)handicap of chronische ziekte omdat deze kansengroepen ondervertegenwoordigd zijn in het personeelsbestand van het departement en omdat de Vlaamse Regering streefcijfers heeft bepaald voor deze kansengroepen.

De acties betreffen onder andere het aanpassen van vacatures (neutrale functiebeschrijvingen, diversiteitsclausule, vermelding dat redelijke aanpassingen mogelijk zijn, …), gebruik maken van specifieke wervingskanalen, sensibilisering van het management, …

Naast specifieke maatregelen i.k.v. het diversiteitsbeleid heeft het departement ook andere maatregelen die bijdragen tot het diversiteitsbeleid zoals opleidingsinitiatieven (uitbouwen expertise), plannings- en evaluatiegesprekken, rendementsondersteuning, flexibele werkuren, mogelijkheid om aanpassingen van de werkplek te vragen, flexibele vormen van werken (o.a. loopbaanonderbreking, deeltijds werken, …), mogelijkheid om te telewerken, … Deze maatregelen gelden voor alle werknemers en niet enkel voor specifieke groepen.

Contacteer ons
Departement Omgeving