Beleid, streefcijfers en resultaten externe gelijke kansen

Gelijke kansen moeten waargemaakt worden in alle domeinen van het leven zoals bijvoorbeeld onderwijs, werk, cultuur, mobiliteit, … Hierdoor is het van belang dat alle Vlaamse ministers binnen hun eigen bevoegdheden werken aan gelijke kansen. Daarom wordt sinds 2005 gewerkt met de open coördinatiemethode. Deze methode houdt in dat alle Vlaamse ministers, in onderling overleg, doelstellingen op middellange en lange termijn afspreken en concrete acties ondernemen om de doelstellingen te realiseren. De Vlaamse minister van Gelijke Kansen coördineert dit overleg.

Voor de legislatuur 2014-2019 werden de doelstellingen voorbereid door de ambtelijke Commissie Gelijke Kansen, en na bespreking op interkabinettenwerkgroepen, voorgelegd aan en goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 17 juli 2015.

Voor deze legislatuur werden volgende strategische doelstellingen bepaald:

  • Werken aan een samenleving waarin gelijkwaardigheid en gelijke kansen en respect centraal staan
  • Werken aan een volwaardige maatschappelijke participatie
  • Bestrijden en voorkomen van discriminatie

Deze doelstellingen werden doorvertaald naar meer concrete operationele doelstellingen en tenslotte naar actieplannen die uitvoering geven aan de doelstellingen.

Via de ambtelijke Commissie Gelijke Kansen worden het Departement en het Beleidsdomein LNE betrokken bij de opmaak van het doelstellingenkader. Het Beleidsdomein LNE bepaalt immers ook doelstellingen in het kader van de open coördinatiemethode en voert deze uit via een aantal actieplannen die focussen op de thema’s gender en integrale toegankelijkheid. De monitoring van deze actieplannen zal via de VO-brede monitoringstool Traject verlopen.