Beleid over ontsnippering

Een weg of waterweg is vaak een grote en gevaarlijke hindernis voor in het wild levende dieren. Om het versnipperende effect van Vlaamse wegen en waterwegen te verminderen en zo meer kansen te geven aan de natuur, neemt de Vlaamse overheid een aantal maatregelen. Het bouwen van ecoducten, amfibieëntunnels, boombruggen en fauna-uitstapplaatsen zijn enkele voorbeelden van ontsnipperingsmaatregelen. Ook het ecologisch beheren van de (water)wegbermen is een belangrijke opdracht.

Het team Milieu-Integratie Infrastructuur staat in voor het stimuleren, adviseren, ondersteunen en mede-financieren van ontsnipperingsmaatregelen en ecologisch bermbeheer van Vlaamse infrastructuur (bv. snelwegen, gewestwegen en waterwegen). Om knelpunten te lokaliseren en prioriteiten te bepalen, werden een reeks ontsnipperingsstudies gemaakt voor een aantal wegen en waterlopen. Ook het monitoren van de aangelegde ontsnipperingsmaatregelen behoort tot de taak van het team. Uiteraard gebeurt dit alles in nauwe samenwerking met de infrastructuursector.

Meer informatie rond lopende projecten, studies en dergelijke  kunt u bekomen door met ons contact op te nemen. Een aantal brochures, publicaties en studies waar het team bij betrokken is, kunt u hier terugvinden.

 

Contacteer ons
Afdeling Partnerschappen met Besturen en Maatschappij
ecoduct kikbeek
ecoduct Kikbeek (E314, Maasmechelen)
ecologisch bermbeheer
ecologisch bermbeheer
natuurvriendelijke oever
natuurvriendelijke oever met paaizone Moervaart
amfibietunnel
amfibietunnel