Beleid: geurhinder

Het visiedocument ‘de weg naar een duurzaam geurbeleid’  samen met het advies van de MinaRaad vormt het algemene beleidskader voor de aanpak van geurhinder in Vlaanderen. Beide documenten zetten de bakens uit voor een krachtdadig, rechtlijnig maar tevens ook haalbaar geurbeleid in Vlaanderen. De uitvoering van dit geurbeleid biedt vergunningverleners, toezichthouders en ondernemers meer houvast.

Codes van goede praktijk

Bij de uitvoering geven we voorrang aan de pistes waarvoor er een draagvlak is bij de betrokken doelgroepen, zoals dat het geval is voor de introductie van codes van goede geurpraktijk. Deze codes zijn juridisch niet bindend maar geven wel richting, ze geven aan hoe je geurhinder kan meten, kan beoordelen, en onder controle kan houden of brengen.

 

 

 

Consultatie lucht- en dampafvoer

Publieke consultatie van 'Code van goede praktijk - Voorkomen en beheersen van milieuhinder van kleinschalige lucht- en dampafvoersystemen'

Overlast door milieuhinder? Wat te doen?

Ondervind je overlast van een of andere vorm van milieuhinder bijvoorbeeld geluidhinder of geurhinder? Probeer dan eerst met de vermoedelijke veroorzaker tot een oplossing te komen.

Milieuklachten registratie- en opvolgingsysteem MKROS

Met MKROS worden milieuklachten online geregistreerd en opgevolgd. MKROS (en de data) staat ter beschikking van gemeentelijke diensten maar ook provincies, lokale politiediensten, milieu- en gezondheidsinspectiediensten en gewestelijke beleidsvoorbereidende of –evaluerende diensten.

Schriftelijk Leefomgevingsonderzoek SLO

Het Schriftelijk Leefomgevingsonderzoek (SLO) is een enquête over hinder die op regelmatige basis wordt uitgevoerd bij een representatief staal van de Vlaamse bevolking.