Milieu en infrastructuur

Beleid over ontsnippering

Om het versnipperende effect van Vlaamse wegen en waterwegen te verminderen en meer kansen te geven aan de natuur, neemt de Vlaamse overheid maatregelen: we bouwen ecoducten, amfibieëntunnels, boombruggen en fauna-uitstapplaatsen... en we beheren de (water)wegbermen ecologisch.

De Beestige Brug

De Vlaamse overheid liet een strip ontwikkelen die het belang van ontsnippering uitlegt aan de hand van een boeiend Suske en Wiske verhaal.

de beestige  brug
Vademecums, leidraden en studies natuurtechniek

Download of bestel een van deze publicaties: vademecum Wegen of Waterlopen, Leidraad ecologisch bermbeheer, ontsnipperingsstudies, monitoringsrapporten,...

Ontsnippering van het Zoniënwoud (OZON)
Groenendaal ecoduct

Maatregelen zoals een ecoduct, boombruggen en amfibiëntunnels zullen de drukke verkeersassen die het Zoniënwoud doorkruisen ontsnipperen, dankzij dit project (gecoördineerd door het Agentschap voor Natuur en Bos).

NTMB-zorgsysteem

Het NTMB-zorgsysteem is specifiek ontwikkeld vóór en met producenten en leveranciers van natuurtechnische materialen. Het is tot stand gekomen vanuit de behoefte om het technisch vertrouwen in deze materialen, die gebruikt worden in de (infrastructuur)bouw, te versterken en om ze vervolgens met meer vertrouwen in bestekken te kunnen opnemen.

Kenniscentrum Groen in de bouw

Op 1 oktober 2015 werd gestart met het project 'Groen in de bouw', getrokken door de Vlaamse Confederatie Bouw, in samenwerking met de Bouwunie en ORI (brancheorganisatie van advies- en ingenieursbureaus in België). Dit project heeft als doel om een kenniscentrum Groen in de bouw op gang te trekken.

plasberm met vooroever
Dieren onder de wielen: registreer verkeersslachtoffers
dieren onder de wielen

Heel wat dieren sneuvelen in het verkeer. We willen de knelpunten beter in kaart te brengen om zo gepaste maatregelen te kunnen nemen. Je kan daarbij helpen door zelf slachtoffers van aanrijdingen te registreren.