F-gassen

Wat zijn F-gassen?

F-gassen of gefluoreerde broeikasgassen is een verzamelnaam voor HFK’s (fluorkoolwaterstoffen), PFK’s (perfluorkoolwaterstoffen) en SF6 (zwafelhexafluoride). Deze broeikasgassen hebben een zeer hoge GWP-waarde.

Vlaams Actieplan reductie uitstoot van F-gassen 2015-2020

Het actieplan geeft uitvoering aan het Vlaams Mitigatieplan 2013-2020 en zet in op een verdere daling van de F-gasuitstoot in Vlaanderen.

Inventaris uitstoot F-gassen België

Hoeveel F-gassen worden er in Vlaanderen en België uitgestoten? Kijk het na in de Belgische inventaris.

Europese regelgeving rond F-gassen

Op Europees niveau is sterke regelgeving goedgekeurd om de uitstoot van F-gassen terug te dringen.