Atmosferische depositie

Doelstellingen en indicatoren rond atmosferische depositie

Doelstellingen
  • het areaal beschermde gebieden met overschrijding van kritische lasten door verzurende en vermestende stoffen vermindert
Hieronder vind je de 2 indicatoren
Verzuring

Areaal natuur met overschrijding kritische lasten verzuring door verzurende depositie

grafiek kritische lasten verzuring

Vermesting

Areaal natuur met overschrijding kritische lasten vermesting door stikstofdepositie

grafiek kritische lasten vermesting

Contacteer ons
Afdeling Energie, Klimaat en Groene Economie (EKG)