Archief nieuwsberichten

Uitlaat auto

Uitstoot diesel : wetgeving en realiteit

Op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten stellen we scherp welke voertuigen het best zijn voor een goede luchtkwaliteit.

Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 goedgekeurd

De Vlaamse Regering keurde op 9 december 2019 het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 definitief goed.

Studiedag 10 jaar Milieuhandhavingsdecreet

Op 6 november 2019 organiseert de afdeling Handhaving van het departement Omgeving, in samenwerking met die Keure Opleidingen, een studiedag rond (bestuurlijke) handhaving.

Tien erosiebestrijdingsprojecten tegen modderoverlast in gemeenten

Tien erosiebestrijdingsprojecten ontvangen samen € 787.000 subsidies om modderoverlast tegen te gaan. Daarmee ondersteunt het Vlaams Departement Omgeving zowel infrastructuurwerken als de aanstelling van een erosiecoördinator. De projecten zullen bijdragen aan een betere bescherming van de gemeenten tegen modderoverlast.

Verjaring niet-herbetekende gerechtelijke uitspraken

Sinds 2018 voert de afdeling Handhaving van het departement Omgeving een screening uit van alle gerechtelijke uitspraken die dreigen te verjaren in stedenbouwdossiers waarin een herstelmaatregel werd opgelegd. Afhankelijk van het type uitspraak treedt de verjaring op 10 jaar na de uitspraak (strafrechtelijke procedure) of 10 jaar na de betekening van de uitspraak (burgerlijke procedure).

Atrium Lokale Mandatarissen oktober 2019

In oktober 2019 organiseren we in elke provincie een atrium over instrumenten voor het omgevingsbeleid. De atria zijn bedoeld voor lokale mandatarissen ruimtelijke ordening, milieu en klimaat.

Premie voor de aankoop of leasing van een thuisbatterij

Wilt u een thuisbatterij plaatsen? Dan kunt u daar een premie voor krijgen.

Via nieuwe techniek beter beeld van werkelijke verkeersemissies

Om een zicht te krijgen op de reële uitstoot van voorbijrijdende auto’s en vrachtwagens, voert het Departement Omgeving in de maand juni op verschillende plaatsen in Vlaanderen metingen uit met twee zeer geavanceerde toestellen die voor het eerst in België gebruikt worden.

Proces-verbaal voor milieuschending steeds vaker bestuurlijk beboet

De voorbije 10 jaar heeft de gewestelijke beboetingsentiteit van het Vlaams Departement Omgeving bijna 13.000 bestuurlijke boetes opgelegd voor milieuschendingen, goed voor een totaal bedrag van 13 miljoen euro.

Mobiscore: bereken hoe goed een woning gelegen is

Een Mobiscore is een score van een huis of perceel waarmee wordt ingeschat hoe goed voorzieningen te voet of met de fiets bereikbaar zijn.

Week van de Bij opent met groot bijenfeest zondag 2 juni in Gent

Van zondag 2 juni is er voor de zesde maal de Week van de Bij. De feestelijke opening vindt dit jaar plaats op zondag 2 juni aan het Sint-Pietersplein in Gent.

Verzameldecreet Omgeving

De Vlaamse Regering heeft op 26 april 2019 het Verzameldecreet Omgeving bekrachtigd en afgekondigd.

15 jaar Vlaamse samenwerking voor water en ontwikkeling

Op vrijdag 22 maart is het Wereldwaterdag. Het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling (VPWvO) zet zich sinds 2004 in om de toegang tot water en sanitaire voorzieningen in ontwikkelingslanden te verbeteren. We vieren de 15de verjaardag van het VPWvO op donderdag 21 maart in het Zuiderpershuis in Antwerpen.

Dzia - tekening konijnenpijp

Kunst aan de binnenwanden van ecoduct Konijnenpijp

Kunstenaar Dzia beschilderde in opdracht van het Vlaams Departement Omgeving de binnenwanden van het ecoduct Konijnenpijp in Oud-Heverlee.

Meer dan drie op vier Vlamingen tevreden over de leefkwaliteit van zijn buurt - Geluidshinder van straatverkeer stijgt na jaren van afname

De Vlaming is meer tevreden over de leefkwaliteit in zijn buurt dan in 2001. Ruim 78 procent is tevreden tot zeer tevreden. Dat blijkt uit het schriftelijk leefomgevingsonderzoek van het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid.

Voedselverlies in Vlaamse huishoudens voor het eerst volledig in kaart gebracht

n de studie ‘Voedselverlies en consumentengedrag bij Vlaamse huishoudens’ van het Departement Omgeving werd voor het eerst het voedselverlies bij Vlaamse huishoudens volledig in kaart gebracht.

Boor virtueel in de Vlaamse ondergrond

Met de app van de Virtuele Boring kan elke Vlaming voortaan op de smartphone zien wat er op elke plaats in Vlaanderen in de ondergrond zit, tot op vijf kilometer diepte

Green Deal Huishoudelijke Houtverwarming ondertekend

Om de negatieve impact van huishoudelijke houtverbranding op de luchtkwaliteit en op de menselijke gezondheid te beperken, hebben technologiefederatie Agoria en het Departement Omgeving een Green Deal over huishoudelijke houtverbranding afgesloten.

Uniek pad voor blinden en slechtzienden op de Kalmthoutse Heide

Zondag 21 oktober 2018 is op de Kalmthoutse Heide een speciaal aangelegd pad voor blinden en slechtzienden geopend. Het ‘blindenpad’ is een initiatief van Eddy Van Oers, zelf slechtziend en onthaalmedewerker in De Vroente.

Voortgangsrapport ‘Actieplan om luchtkwaliteit in agglomeratie Gent en Gentse Kanaalzone verder te verbeteren’

De meetresultaten van stikstofdioxide en fijn stof tonen dat de luchtkwaliteit in de agglomeratie Gent en Gentse Kanaalzone gestaag verbetert. Die evolutie staat in de tussentijdse rapportering van het actieplan.

18 scholen ontvangen Groene Vlag van Eco-Schools van minister Schauvliege

Vrijdag 5 oktober heeft Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege aan 18 Vlaamse MOS-scholen de Groene Vlag van Eco-Schools overhandigd. Dat is een internationaal kwaliteitslabel voor duurzame scholen.

Maak kennis met een fuif zonder geluid

Op zaterdag 6 oktober organiseert het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid een fuif met een speciaal en nieuw concept nl. Silent Disco. 300 mensen kunnen met een draadloze hoofdtelefoon samen dansen en kiezen tussen drie kanalen van muziek. Voor elk kanaal is er een DJ die de muziek verzorgt.

DOV werkt mee aan erkenningsprocedure authentieke gegevensbronnen

De Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV) werkt via de Bodemkaart mee aan de erkenningsprocedure voor authentieke gegevensbronnen.

Investeren in biodiversiteit betekent win-win voor bedrijf en omgeving: Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit ondertekend

Meer dan 110 bedrijven, organisaties en (lokale) besturen engageren zich om de komende drie jaar de biodiversiteit op hun terreinen te verhogen. Ongeveer 1.250 hectare aan bedrijventerreinen wordt tegen september 2021 met permanente of tijdelijke natuur ingericht.

Openbare raadpleging over het ontwerp van derde nationaal implementatieplan van het Verdrag van Stockholm inzake Persistente Organische Verontreinigende stoffen (POP’s).

Van 20 september tot en met 19 november 2018 organiseert de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een openbare raadpleging over het ontwerp van derde nationaal implementatieplan van het Verdrag van Stockholm inzake Persistente Organische Verontreinigende stoffen (POP’s).

Europees project wil met adaptatiemaatregelen waterschaarste voorkomen

Deze maand gaat het Europees project PROWATER van start. Dit grensoverschrijdende Interreg-project zal de komende vier jaar projecten uitvoeren in Vlaanderen, Nederland en Engeland die ons beter moeten wapenen tegen droogte en overstromingen.

Eerste wildwaarschuwingssysteem van Vlaanderen

Beveiligde oversteekplaatsen voor wild op de Kamperbaan (N73) in Hechtel-Eksel

Meer laad- en tankpunten dankzij BENEFIC-projecten

De komende twee jaar worden in het kader van het Europees project BENEFIC 22 projecten uitgevoerd om de grensoverschrijdende infrastructuur voor milieuvriendelijke voertuigen en binnenvaart te verbeteren.

Handhavingsrapporten milieu en ruimtelijke ordening 2017

De VHRM publiceerde de handhavingsrapporten voor milieu en ruimtelijke ordening 2017

Meer Vlaamse consumenten bekommerd om het milieu

In vergelijking met vijf jaar geleden zijn er veel minder consumenten die niet stilstaan bij hun ecologische voetafdruk. Het aantal consumenten dat zichzelf in staat acht om de juiste beslissingen te nemen ten voordele van het milieu, is dan weer significant gestegen. Dat blijkt uit een studie over milieuverantwoorde consumptie van het Departement Omgeving.

Milieuhandhavingsrapport 2017 beschikbaar

Het milieuhandhavingsrapport 2017 geeft een overzicht van de activiteiten van 2017 van de milieu-inspectie (afdeling Handhaving)

Europees actieplan voor minder couperen van varkens

Couperen is toegelaten om problemen met staartbijten bij varkens te vermijden, maar dit mag niet routinematig gebeuren en slechts nadat alle andere maatregelen om staartbijten te voorkomen, uitgeprobeerd werden. De Europese Commissie wil die veralgemeende overtreding van de Europese Richtlijn aanpakken en heeft nu een beoordelingsmethode voor het verrijkingsmateriaal opgesteld. Vanaf 1 september 2018 moet de varkenshouder de methode toepassen en de gegevens beschikbaar houden voor de inspectiediensten.

Verplichte keuring installaties airconditioning

Heb je een airconditioningsysteem met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW, dan moet je dit goed laten afstellen en keuren door een erkende airco-energiedeskundige.

Studie groene taxshift

Nieuwe studie om na te gaan hoe binnen de bevoegdheden van de Vlaamse overheid een groene taxshift de economie kan stimuleren en tegelijk ook kan vergroenen.

Affiche Week van de Bij 2018: Zonder bijen geen lekkernijen

Zonder bijen geen lekkernijen: belang van bestuiving voor de fruitteelt

Van 27 mei tot 3 juni 2018 organiseert het Departement Omgeving voor de vijfde maal de Week van de Bij. Met de slogan ‘Zonder bijen, geen lekkernijen’ staan dit jaar de vruchten centraal die er zonder bijen niet zouden zijn. Appelen en peren, kiwi’s, rode en blauwe bessen, aardbeien en ook kersen hebben de bestuiving van de meer dan 300 soorten solitaire bijen en hommels nodig.

Illustratie onroerend erfgoed handhaving

Jaarrapport handhaving onroerend erfgoed online

Het jaarrapport 2017 van de inspectie onroerend erfgoed staat online. In dit rapport lees je meer over het gevoerde handhavingsbeleid.

wortel-spel gezond uit eigen grond

Online spel ‘Gezond uit eigen grond’ voor kinderen

Aan kinderen uitleggen hoe een gezonde moestuin of kippenren eruitziet? Dat kan nu via het nieuwe online spel van ‘Gezond uit eigen grond’.

campagnebeeld bodemhelden

Mei? Bodemhelden zoeken!

In de maand mei zoeken we weer bodemhelden. Doe mee en win! Gezinnen, verenigingen, … maken kans op een bodemheldenspel. Klassen maken kans op een bodemheldenpakket met o.a. een terrarium. Alle info op www.bodemhelden.be.

Frauduleuze e-mails en websites LEZ-vignetten

Er circuleren verschillende (frauduleuze) websites en e-mails  die vignetten/stickers verkopen om een lage emissiezone binnen te rijden. Tijdelijke -betalende- toegang kan enkel aangekocht worden via de website van de betrokken stad.

zwerfvuil

1915 milieudossiers door parketten in 2017 naar Departement Omgeving gestuurd voor bestuurlijke beboeting

In 2017 werden er 5031 milieumisdrijven geregistreerd bij de parketten van het Vlaams Gewest. Van dit totale aantal stuurden de parketten 1915 dossiers door naar de administratie voor bestuurlijke beboeting.

Stappenplannen voor het behandelen van omgevingsvergunningsaanvragen voor kleinhandelsactiviteiten en vegetatiewijzigingen

Zoals eerder aangekondigd keurde de Vlaamse Regering op 8 maart een wijzigingsbesluit goed waarbij de sociaaleconomische vergunning voor...

Aanpassing subsidiereglement geluidsmeetapparatuur voor handhavers

Politiezones, provincie- en gemeentebesturen die tien jaar geleden een subsidie ontvingen voor de aankoop van een geluidstoestel voor de handhaving, kunnen nu opnieuw een subsidie aanvragen. De Vlaamse Regering keurde daarvoor onlangs een wijziging van de subsidiereglementering goed.

NMEDO-cursus

NMEDO-cursus 2018

Pas aan de slag in de NME-sector of al een oude rot in het vak maar behoefte aan extra inhoud en methodologie? Neem dan deel aan de driedaagse NMEDO-cursus in De Helix in Geraardsbergen.

MOCCA

Steeds meer klimaateducatie op scholen

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege zet via MOS (Milieuzorg Op School) in op klimaateducatie. Op een netwerkdag in Gent komen vandaag secundaire scholen samen die een tweejarig klimaattraject volgen.

Bijenvriendelijkste gemeente 2017

Beernem bijenvriendelijkste gemeente 2017

Beernem is dit jaar de bijenvriendelijkste gemeente van Vlaanderen. Week van de Bij, een initiatief van het Departement Omgeving, ging voor de derde maal op zoek naar de ‘Bijenvriendelijkste gemeente’. Beernem is dus de derde winnaar en volgt zo Beveren en Knokke-Heist op.

Projectoproep Landbouw-Natuur: op zoek naar een win-win

Van 18 december 2017 tot en met 9 februari 2018 kunnen organisaties en verenigingen een project indienen rond ‘Landbouw-Natuur: op zoek naar een win-win’. Het departement Omgeving, het departement Landbouw en Visserij, de Vlaamse Landmaatschappij en het Agentschap voor Natuur en Bos lanceren samen deze eerste projectoproep ‘Landbouw-Natuur: op zoek naar een win-win’.

Omgevingsvergunning definitief van start op 1 januari 2018

Op 1 januari 2018 gaan alle steden en gemeenten in Vlaanderen van start met de omgevingsvergunning. Er zullen dan geen aanvragen meer in het loket Digitale Bouwaanvraag kunnen ingevoerd worden.

Innovatieve software lage-emissiezone winnaar e-gov awards

Informatie Vlaanderen, het Vlaams Departement Omgeving en de stad Antwerpen wonnen een e-gov award in de categorie ‘beste project’. Ze worden daarmee beloond voor het systeem achter het beheer en de handhaving van de lage-emissiezone (LEZ).

Pimp je speelplaats

100.000 euro om speelplaatsen scholen te vergroenen

Van 30 november 2017 tot 18 februari 2018 kunnen scholen een project indienen voor een subsidie om hun speelplaats van grijs naar groen om te toveren. In de vierde editie van Pimp je Speelplaats komen 25 scholen in aanmerking voor een bedrag van elk €4.000.

Europese middelen voor grensoverschrijdende infrastructuur milieuvriendelijke voertuigen en binnenvaart

BENEFIC is een Europees project waarmee Vlaanderen, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Nederland, bijkomende, grensoverschrijdende infrastructuur voor milieuvriendelijke voertuigen willen realiseren. Binnen BENEFIC is er 7.580.000 euro beschikbaar voor investeringen i. Mensen ondervinden namelijk nog steeds drempels bij de keuze voor een milieuvriendelijk voertuig, vooral door het ontbreken van voldoende infrastructuur om onderweg te laden of te tanken.

Handhavingsrapporten milieu en ruimtelijke ordening

De VHRM publiceerde de handhavingsrapporten voor milieu en ruimtelijke ordening

Projectoproep met subsidies: Water-Land-Schap

Het programma Water-Land-Schap wil problemen met water in landelijke gebieden oplossen, in nauwe samenwerking met de gebruikers van het gebied zoals landbouwers en bedrijven, dorpelingen en landschapsbeheerders.

Campagnebeeld Dikketruiendag 2018

Persbericht: Dikketruiendag 2018: Van grijs naar frisgroen!

Op dinsdag 6 februari 2018 organiseert het Departement Omgeving Dikketruiendag met de slogan ‘Ruil grijs voor frisgroen’. Voor de veertiende keer brengen we het klimaatprobleem onder de aandacht en roepen we scholen, ondernemingen en overheden op om te werken aan een beter en leefbaar klimaat.

Vlaanderen organiseert een breed inspraakmoment over de Noordzuidverbinding Limburg

Op dinsdag 19 september 2017 organiseren het Departement Omgeving en het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid in Houthalen-Helchteren een info- en overlegmoment over het dossier van de Noordzuidverbinding Limburg.

IKEA-vestiging: vier locaties te onderzoeken in plan-MER

De dienst Mer van het Vlaams Departement Omgeving heeft de aanvullende richtlijnen opgemaakt voor het onderzoek naar de locaties voor een IKEA-vestiging in Zuid-West-Vlaanderen (regio Kortrijk). De vier redelijke alternatieven voor de inplanting van het IKEA-woonwarenhuis zijn de zoekzones Heule-Ringshopping, Evolis, Hoog-Kortrijk en Ter Biest Wevelgem.

Illustratie onroerend erfgoed handhaving

Jaarrapport handhaving onroerend erfgoed online

Het jaarrapport van de inspectie onroerend erfgoed staat online. In dit rapport lees je meer over het gevoerde handhavingsbeleid.

sfeerbeeld studiedag

3/10: studiedag "Onderzoek in een datagedreven en complexe omgeving"

Het Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO) stelt tijdens deze studiedag in Mechelen de resultaten voor van verschillende onderzoeken over omgeving, ruimte en leefmilieu. Interesse? Schrijf je snel in, de plaatsen zijn beperkt.

Observatietafel De Helix

Expo toont verbondenheid tussen mens en regio

Vanaf zondag 25 juni loopt in De Helix in Grimminge de Expo ‘Open kaart, regio onder de loep’. De regio die onder de loep genomen wordt, is een afgebakend gebied van vijf dorpen van Geraardsbergen rondom De Helix.

Meer dan 2.000 milieuovertreders bestuurlijk beboet

Meer dan 2.000 milieuovertreders kregen in 2016 een bestuurlijke geldboete. Het gaat voornamelijk om boetes voor pv’s die door de Vlaamse parketten overgemaakt werden aan de gewestelijke beboetingsentiteit van het Departement Omgeving.

Cover roadmap voedselverlies

Voedselverlies in hele keten en bij consument moet verder omlaag

De Vlaamse Regering keurde op 9 juni 2017 het tweede voortgangsrapport van het Ketenplatform Voedselverlies goed. Ook het eerste monitoringsrapport met de nulmeting voedselverlies in 2015, stond op de agenda.

Bijen: onderzoek hoogtechnologisch, maatregelen eenvoudig

Het Departement Omgeving heeft zondag 28 mei samen met bijenspecialisten en peter Dominique Persoone, het startschot voor de vierde Week van de Bij gegeven. De campagne ‘Wild van hart, Wild van Bijen’ met als ondertitel ‘Maak van je tuin een restaurant voor bijen’ wil sensibiliseren en de leefomgeving van de bij verbeteren.

Departementen LNE en Ruimte Vlaanderen worden samen Departement Omgeving

Op 1 april 2017 gingen de departementen “Leefmilieu, Natuur en Energie” en “Ruimte Vlaanderen” samen. De nieuwe organisatie kreeg de naam Departement Omgeving. De hervorming kadert in de uitvoering van het Vlaams Regeerakkoord 2014-2019. De integratie van het ruimtelijk en het milieubeleid zal een sterker beleid en een efficiëntere organisatie opleveren. Vanaf 1 april is het Departement Omgeving je enige aanspreekpunt voor alle omgevingsgerelateerde zaken.

Vlaamse voedingsindustrie produceert meer met minder milieu-impact

Uit de Milieuanalyse Vlaamse Voedingsnijverheid van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) blijkt dat de voedingssector op milieuvlak een positieve evolutie laat optekenen. Ondanks een productiestijging van 30% tussen 2005 en 2014 realiseerde de sector op alle onderzochte indicatoren duidelijke eco-efficiëntieverbeteringen. Vooral de daling van het watergebruik met 14% is voor de sector van groot belang.

De Vlaamse Milieu-inspectie controleerde vorig jaar 4.513 bedrijven

De Milieu-inspectie van het Vlaams Departement Leefmilieu, Natuur en Energie heeft in 2016 11.503 inspecties uitgevoerd. Die inspecties kaderen in gerichte en geplande inspectiecampagnes, maar veel inspecties gebeuren ook naar aanleiding van klachten.

Milieuhandhavingsrapport 2016 van de afdeling Milieu-inspectie gepubliceerd

De afdeling Milieu-inspectie (MI) bericht jaarlijks over de organisatie, de uitvoering, de voortgangscontrole en de resultaten van haar milieu-inspecties.

Affiche Week Van De Bij 2017

Week van de Bij en Dominique Persoone in 2017 ‘Wild van bijen’

Van 28 mei tot 4 juni 2017 is er de vierde keer de Week van de Bij. Dit jaar onder het motto "Wild van hart, wild van bijen". Ook dit jaar is Dominique Persoone peter van de campagne.

23 februari: start omgevingsvergunning

Vanochtend is de omgevingsvergunning van start gegaan: de samenvoeging van de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning (en de verkavelingsvergunning). De nieuwe vergunningsprocedure wordt gekenmerkt door een geïntegreerde aanpak, het oplossingsgerichte karakter én de keuze voor radicaal digitaal. Meer informatie vind je terug op de website www.omgevingsloket.be

Affiche dikketruiendag 2017

Dikketruiendag houdt het koel

Met de slogan ‘Hou het poolijs koel’ organiseert het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) op vrijdag 17 februari 2017 voor de dertiende maal Dikketruiendag in Vlaanderen. Scholen, gemeenten en ondernemingen voeren in heel Vlaanderen acties uit die de CO2-uitstoot verminderen (www.dikketruiendag.be).

NO2: Eindrapport van het luchtkwaliteitsplan en verdere aanpak

De luchtkwaliteit in Vlaanderen wordt stelselmatig beter, maar de normen worden nog niet overal gehaald en er is verdere actie nodig.

Meetplaats PAK's

Resultaten onderzoek naar PAK’s in Menen en Genk

Verder onderzoek naar PAK’s in Menen en Genk, toont dat er in de winter slechts kleine verschillen zijn in PAK’s-gehalten met het landelijk controlegebied Houtem. Naast verkeer is houtverbranding een belangrijke bron van PAK’s. In de zomer zijn de PAK’s-gehalten in de lucht hoger in de steden Genk en Menen dan in een landelijk gebied. Vooral het verkeer is dan de oorzaak van het verschil.

Bijenvriendelijke gemeente 2016

Beveren bijenvriendelijkste gemeente van Vlaanderen

Beveren mag zich tot ‘Bijenvriendelijkste gemeente van Vlaanderen 2016’ kronen. Het werd een nek aan nek race met Aalst, Beersel en Genk, maar uiteindelijk koos de jury Beveren als opvolger van Knokke-Heist die de titel in 2015 wegkaapte.

Meer biodiversiteit op bedrijventerreinen in Beerse en in de grensstreek Vlaanderen-Nederland

Laatste wijziging: 11-05-2016 Vandaag vond het Vlaamse startmoment van het Europese project 2B Connect plaats bij het bedrijf Campine in Beerse. Dit Interreg-project wil in de grensstreek Vlaanderen-Nederland zorgen voor meer biodiversiteit op minstens 70 bedrijventerreinen. Het project startte begin 2016 en loopt drie jaar. Het totale budget bedraagt 6 miljoen euro, de helft daarvan komt van Europa. Bedoeling is om de komende jaren 135 ha terreinen groen in te richten of te beheren. In Beerse gaan Campine, Metallo-Chimique en Wienerberger onder de noemer B³ samen voor meer biodiversiteit op hun bedrijfsterreinen.

Milieumanagementsysteem EMAS te weinig gekend in Vlaanderen

Ondernemingen of organisaties die instappen in een milieumanagementsysteem, kiezen best voor EMAS. Net zoals bij de internationale ISO 14001-norm is het doel van EMAS om de milieu-impact van een organisatie te beperken, maar EMAS biedt ook een toegevoegde waarde op het vlak van communicatie, transparantie en geloofwaardigheid. Omdat EMAS weinig gekend is in Vlaanderen en meer erkenning verdient, heeft het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) van de Vlaamse overheid een korte film gemaakt waarin bedrijfsleiders getuigen over hun ervaring met EMAS en experten het belang van milieuzorg onderstrepen. Film en informatie over EMAS zijn te vinden op www.emasloont.be.

Actieplan om luchtkwaliteit in agglomeratie Gent en Gentse Kanaalzone verder te verbeteren

Om de luchtkwaliteit in de agglomeratie Gent en de Gentse Kanaalzone verder te verbeteren, slaan de Vlaamse overheid, de stad Gent en het Havenbedrijf Gent de handen in elkaar. Samen met de provincie Oost-Vlaanderen, Vegho-Voka en de randgemeenten Evergem en Zelzate verbinden ze zich ertoe om 58 nieuwe acties uit te voeren die de uitstoot van fijn stof en stikstofdioxide verminderen tussen 2016 en 2020. Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie coördineert het actieplan dat Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege vandaag in Gent voorstelde.

Een derde van de honden is niet correct geregistreerd

02-02-2016 Uit een onderzoek van de dienst Dierenwelzijn van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie in samenwerking met de faculteit Diergeneeskunde van de UGent, bleek dat 92 % van de honden geïdentificeerd was, maar dat slechts 71% van de honden correct geregistreerd was.

Dikketruiendag 2016 gaat over de grens

Laatste wijziging: 03-02-2016 Op maandag 15 februari 2016 organiseert het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) voor de twaalfde keer Dikketruiendag. Ondertussen is Dikketruiendag een begrip geworden in Vlaanderen. Omdat het klimaatprobleem een internationaal probleem is, wil het departement LNE het project uitbreiden over de grenzen heen. Zo kan via Dikketruiendag de duurzame voortrekkersfunctie van Vlaanderen geëxporteerd worden naar het buitenland. Daarom is de slogan dit jaar ‘Ons engagement kent geen grenzen’.

Minister Schauvliege geeft startschot Dikkentruiendag in haven van Gent

Laatste wijziging: 15-02-2016 14:15 Met de slogan ‘Ons engagement kent geen grenzen’ organiseert het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) vandaag voor de twaalfde maal Dikketruiendag in Vlaanderen. Scholen, gemeenten en ondernemingen voeren acties uit die de CO2-uitstoot verminderen. Omdat het klimaatprobleem een internationaal probleem is, breidt het departement Leefmilieu het project uit over de grenzen heen. Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege gaf vandaag het startschot van Dikketruiendag 2016 in de haven van Gent.

Toegangsvoorwaarden voor lage-emissiezones vastgelegd

29/02/2016 - Op voorstel van Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege, keurde de Vlaamse Regering het uitvoeringsbesluit goed dat de toegangsvoorwaarden voor een lage-emissiezone vastlegt. Dat betekent dat gemeenten in Vlaanderen vanaf 1 maart 2016 een lage-emissiezone (LEZ) kunnen invoeren. Een LEZ is een afgebakend gebied waarbinnen toegangsvoorwaarden gelden voor bepaalde voertuigcategorieën op basis van de uitstoot van het voertuig. Vooral oude dieselwagens worden hierbij geviseerd om de negatieve gezondheidseffecten van luchtverontreiniging te verminderen. Dankzij dit uitvoeringsbesluit kunnen gemeenten concreet met de maatregel aan de slag. Het doel van een LEZ is om de lokale luchtkwaliteit te verbeteren.

Bereken de duurzaamheid van nieuwe wijken

10/03/2016 - Het departement Leefmilieu, Natuur en Energie heeft samen met het departement Kanselarij en Bestuur van de Vlaamse overheid een rekentool ontwikkeld om de duurzaamheid van een nieuwe woonwijk te berekenen. In de ‘Duurzaamheidsmeter Wijken’ (DZM Wijken) komen thema’s aan bod zoals water, energie, materialen en afval, enz. Per thema zijn verschillende indicatoren uitgewerkt die de gebruiker in een Excel-bestand een score kan geven. Zo krijgt men een goed beeld van de duurzaamheid van een toekomstig project. Voor elk item wordt de lat hoger gelegd dan wat de wet voorschrijft.

Bijenspel HiveLife: bij-zaak wordt hoofdzaak

14/04/2016 - Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) wil met het nieuwe interactieve bijenspel HiveLife jongeren, gezinnen en verenigingen informeren over de bijenproblematiek en hen vooral aanzetten om in het dagelijkse leven een bij-zonder mooie leefomgeving te creëren. Leerlingen van de Vrije Basisschool Sint-Niklaas uit Diksmuide maakten vandaag in De Nachtegaal in De Panne kennis met de nieuwe app. Het bijenspel past in de Week van de Bij die het Departement LNE van 30 mei tot 5 juni 2016 opnieuw organiseert.

Persbericht: Projectoproep Agrarisch Natuurbeheer en Agrobiodiversiteit

04/07/2016 - Vanaf heden tot 1 oktober 2016 kunnen organisaties en verenigingen een project indienen rond ‘Agrarisch Natuurbeheer en Agrobiodiversiteit’. Het departement Landbouw en Visserij, het departement Leefmilieu, Natuur en Energie, de Vlaamse Landmaatschappij en het Agentschap voor Natuur en Bos lanceren deze eerste projectoproep ‘Agrarisch Natuurbeheer en Agrobiodiversiteit’ of kortweg AGNABIO.

Milieu-impact koelinstallaties nog vaak onderschat

In 2015 werd bij één op de drie van de 150 gecontroleerde koelinstallaties, een relatief lekverlies vastgesteld dat de maximaal toelaatbare grens van 5% overschreed. Een andere veel voorkomende tekortkoming bij bedrijven met koelinstallaties was het niet of onvoldoende uitvoeren van periodieke lekdichtheidscontroles. Dat blijkt uit controles uitgevoerd door de afdeling Milieu-inspectie van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE). Bedrijven kunnen dus nog heel wat milieuwinst boeken. Het voorkomen van lekken door goed onderhoud en de juiste keuze van koelmiddel zijn namelijk belangrijk voor de bescherming van de ozonlaag en het klimaat. Op donderdag 7 juli 2016 organiseert het Departement LNE een studiedag over de reductie van gefluoreerde broeikasgassen bij koeling. Bedrijven kunnen dus nog heel wat milieuwinst boeken. Het voorkomen van lekken door goed onderhoud en de juiste keuze van koelmiddel zijn namelijk belangrijk voor de bescherming van de ozonlaag en het klimaat. Op donderdag 7 juli 2016 organiseert het Departement LNE een studiedag over de reductie van gefluoreerde broeikasgassen bij koeling.

Week van de Bij: van bijenhotel naar restaurant voor bijen

29/05/2016 - Met de oproep om van uw tuin een restaurant voor bijen te maken, heeft het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) vandaag in De Vroente...