Sla navigatie over
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
home | contact | pers | sitemap | publicaties | vacatures | english information
  Thema's  
     
  Campagnes  
     
  Doelgroepen  
     
  Over onze organisatie  
     
U bent hier: www.lne.be

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid

milieuhandhavingsrapport2015

Milieuhandhavingsrapport 2015

Het milieuhandhavingsrapport van de afdeling Milieuinspectie rapporteert over de organisatie, de uitvoering, de voortgangscontrole en de resultaten van haar milieu-inspecties.

Ga naar het milieuhandhavingsrapport 2015


filmpje

Huisdierinfo.be

Ben je klaar voor een huisdier? Welk huisdier is meest gepast? En hoe moet je je hond of kat verzorgen? Antwoorden op deze vragen krijg je op de nieuwe site www.huisdierinfo.be.


Actueel

 

Cijfers proefdieren 2015

De cijfers over proefdieren van 2015 zijn beschikbaar.

Meer over beleid proefdieren

Actieplan om luchtkwaliteit in agglomeratie Gent en Gentse Kanaalzone verder te verbeteren

Om de luchtkwaliteit in de agglomeratie Gent en de Gentse Kanaalzone verder te verbeteren, slaan de Vlaamse overheid, de stad Gent en het Havenbedrijf Gent de handen in elkaar. Samen met de provincie Oost-Vlaanderen, Vegho-Voka en de randgemeenten Evergem en Zelzate verbinden ze zich ertoe om 58 nieuwe acties uit te voeren die de uitstoot van fijn stof en stikstofdioxide verminderen tussen 2016 en 2020. Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie coördineert het actieplan dat Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege vandaag in Gent voorstelde.

Lees verder

Milieu-impact koelinstallaties nog vaak onderschat

In 2015 werd bij één op de drie van de 150 gecontroleerde koelinstallaties, een relatief lekverlies vastgesteld dat de maximaal toelaatbare grens van 5% overschreed. Een andere veel voorkomende tekortkoming bij bedrijven met koelinstallaties was het niet of onvoldoende uitvoeren van periodieke lekdichtheidscontroles. Dat blijkt uit controles uitgevoerd door de afdeling Milieu-inspectie van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE). Bedrijven kunnen dus nog heel wat milieuwinst boeken. Het voorkomen van lekken door goed onderhoud en de juiste keuze van koelmiddel zijn namelijk belangrijk voor de bescherming van de ozonlaag en het klimaat. Op donderdag 7 juli 2016 organiseert het Departement LNE een studiedag over de reductie van gefluoreerde broeikasgassen bij koeling.

Lees verder

Vlaamse overheid in 2030: minstens 40% minder CO2-uitstoot en 27% minder energieverbruik

De Vlaamse Regering engageerde zich op 1 juli om de klimaatimpact van de Vlaamse overheid sterk te verminderen.

Tegen december 2030 wil de Vlaamse overheid zowel de CO2-uitstoot veroorzaakt door het energieverbruik in gebouwen en technische infrastructuur én de CO2-uitstoot veroorzaakt door het brandstofverbruik van de dienstvoertuigen met 40% verminderen.

Tegelijk moet het energieverbruik in gebouwen en technische infrastructuur met 27% dalen. Het gaat daarbij om primair energieverbruik, waarin ook de opwekking en het transport inbegrepen zijn.

Lees verder

Projectoproep Agrarisch Natuurbeheer en Agrobiodiversiteit

Tot 1 oktober 2016 kunnen organisaties en verenigingen een project indienen rond ‘Agrarisch Natuurbeheer en Agrobiodiversiteit’.
De projectoproep richt zich tot landbouwpraktijken die rendabiliteit op bedrijfsniveau combineren met extra kansen voor biodiversiteit. De oproep zal om de twee jaar gelanceerd worden en is thematisch afgebakend.

Lees het persbericht

Nieuwe regels om fijn stof van bouwwerken te beperken

Vanaf 1 januari 2017 is een aannemer verplicht om bij bouw-, sloop- en infrastructuurwerken de stofemissies zo laag mogelijk te houden. Bedoeling van de nieuwe milieuvoorwaarden in de Vlaamse milieuwetgeving (Vlarem) is om het fijn stof dat bij bouwwerken vrijkomt, te verminderen en de overlast voor omwonenden te beperken. De wetgeving is van toepassing op alle bouw-, sloop- en infrastructuurwerken uitgevoerd in open lucht door een aannemer en die langer dan één dag duren. Activiteiten uitgevoerd door een particulier vallen niet onder het toepassingsgebied. Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie volgt de implementatie van de nieuwe wetgeving op.

Lees meer.

Week van de Bij : van bijenhotel naar restaurant voor bijen

Met de oproep om van uw tuin een restaurant voor bijen te maken, heeft het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) vandaag in De Vroente in Kalmthout de Week van de Bij op gang getrokken. Bijenhotels bieden goede nestgelegenheid aan bijen, maar volstaan niet als er onvoldoende stuifmeel- en nectarbronnen in de buurt zijn. Het voedselaanbod verhogen kan door het bloemrijk inzaaien van perceelsranden, de keuze voor bijenvriendelijke planten of bomen zoals wilgen en het beperken van chemische bestrijdingsmiddelen. Gerichte maatregelen zijn nodig om de grote sterfte van bijen tegen te gaan.

Lees meer.

Meer biodiversiteit op bedrijventerreinen in Beerse en in de grensstreek Vlaanderen-Nederland

Vandaag vond het Vlaamse startmoment van het Europese project 2B Connect plaats bij het bedrijf Campine in Beerse. Dit Interreg-project wil in de grensstreek Vlaanderen-Nederland zorgen voor meer biodiversiteit op minstens 70 bedrijventerreinen. Het project startte begin 2016 en loopt drie jaar. Het totale budget bedraagt 6 miljoen euro, de helft daarvan komt van Europa. Bedoeling is om de komende jaren 135 ha terreinen groen in te richten of te beheren. In Beerse gaan Campine, Metallo-Chimique en Wienerberger onder de noemer B³ samen voor meer biodiversiteit op hun bedrijfsterreinen.

Lees meer.

Openbaar onderzoek ontwerp actieplannen wegverkeerslawaai en spoorverkeerslawaai

Het ontwerp actieplan wegverkeerslawaai voor de belangrijke wegen met meer dan 3 miljoen voertuigen per jaar en voor het ontwerp actieplan spoorverkeerslawaai voor de belangrijke spoorwegen met meer dan 30 000 treinpassages per jaar (2de fase) gaan in openbaar onderzoek.

De Vlaamse Klimaattop

Alle informatie over de Vlaamse Klimaattop vind je op www.vlaamseklimaattop.be!

Bijenspel HiveLife : bij-zaak wordt hoofdzaak

Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) wil met het nieuwe interactieve bijenspel HiveLife jongeren, gezinnen en verenigingen informeren over de bijenproblematiek en hen vooral aanzetten om in het dagelijkse leven een bij-zonder mooie leefomgeving te creëren. Leerlingen van de Vrije Basisschool Sint-Niklaas uit Diksmuide maakten vandaag in De Nachtegaal in De Panne kennis met de nieuwe app. Het bijenspel past in de Week van de Bij die het Departement LNE van 30 mei tot 5 juni 2016 opnieuw organiseert.

Lees meer.

Resultaten enquête "Belastingvoordeel voor investeringen in onderzoek en ontwikkeling”: leefmilieu-aspecten

Het Departement LNE bevroeg begin 2016 de bedrijfswereld over de bekendheid van de investeringsaftrek of het belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling. Voor Vlaanderen reikt het Departement LNE namelijk het attest hiervoor uit. Om deze regeling te evalueren en te optimaliseren, vroegen we via een online tool de mening van de bedrijfswereld.
Deze enquête leverde enkele interessante bevindingen op.

Lees meer.

Het nieuwe LNE-zine

In het meest recente LNE-zine vind je artikels over de vele milieuboetes,  lage emissiezones in Vlaanderen en veel meer 

Lees meer.

Bereken de duurzaamheid van nieuwe wijken

Het departement Leefmilieu, Natuur en Energie heeft samen met het departement Kanselarij en Bestuur van de Vlaamse overheid een rekentool ontwikkeld om de duurzaamheid van een nieuwe woonwijk te berekenen. In de ‘Duurzaamheidsmeter Wijken’ (DZM Wijken) komen thema’s aan bod zoals water, energie, materialen en afval, enz. Per thema zijn verschillende indicatoren uitgewerkt die de gebruiker in een Excel-bestand een score kan geven. Zo krijgt men een goed beeld van de duurzaamheid van een toekomstig project. Voor elk item wordt de lat hoger gelegd dan wat de wet voorschrijft.

Lees meer.

Omgevingsvergunning treedt in werking op 23 februari 2017

Op 23 februari 2016 verscheen in het Belgisch Staatsblad het besluit van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 over de omgevingsvergunning. Het decreet en besluit treden dus binnen een jaar op 23 februari 2017 in werking.

Meer informatie.

Heel wat acties om voedselverlies te verminderen opgestart in 2015

In uitvoerig van de Ketenroadmap Voedselverlies is het eerste voortgangsrapport met een overzicht van de inspanningen uit 2015 overgemaakt aan de Vlaamse Regering. Het rapport geeft alle acties weer van de partners uit het Vlaams Ketenplatform, die zich geëngageerd hebben om tegen 2020 de voedselverliezen met 15% te verminderen. Momenteel wordt een methodologie ontwikkeld voor het meten van voedselverlies doorheen de volledige keten. Begin 2017 zal een eerste monitoringsrapport verschijnen.

Lees verder.

Week van de Bij serveert een restaurant voor bijen

Van 30 mei tot 5 juni 2016 organiseert het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) voor de derde maal de Week van de Bij. Op 29 mei vindt in De Vroente in Kalmthout het Feest van de Bij plaats. Aandacht voor bijen en hun uiterst belangrijke rol als bestuiver van landbouwgewassen en fruitteelten, is hard nodig want de bijensterfte van vooral de honingbij neemt alarmerende vormen aan. Dat wordt bevestigd in het eerste assessment rapport “Pollinators, Pollination and Food Production” dat vorige week officieel werd uitgebracht door het Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES).

Lees verder.

Toegangsvoorwaarden voor lage-emissiezones vastgelegd

Op voorstel van Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege, keurde de Vlaamse Regering het uitvoeringsbesluit goed dat de toegangsvoorwaarden voor een lage-emissiezone vastlegt. Dat betekent dat gemeenten in Vlaanderen vanaf 1 maart 2016 een lage-emissiezone (LEZ) kunnen invoeren. Een LEZ is een afgebakend gebied waarbinnen toegangsvoorwaarden gelden voor bepaalde voertuigcategorieën op basis van de uitstoot van het voertuig. Vooral oude dieselwagens worden hierbij geviseerd om de negatieve gezondheidseffecten van luchtverontreiniging te verminderen. Dankzij dit uitvoeringsbesluit kunnen gemeenten concreet met de maatregel aan de slag. Het doel van een LEZ is om de lokale luchtkwaliteit te verbeteren.

Lees verder.

Meer dan 2.000 milieuovertreders bestuurlijk beboet in 2015

Meer dan 2.000 milieuovertreders kregen in 2015 een bestuurlijke geldboete van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid. Het gaat voornamelijk om boetes voor pv’s die door de Vlaamse parketten overgemaakt werden aan de afdeling Milieuhandhaving van het departement Leefmilieu. Sinds 2009 bestaat naast het strafrechtelijke spoor de mogelijkheid om milieudelicten administratief te beboeten.

Lees verder.

Minister Schauvliege geeft startschot Dikketruiendag in haven van Gent

Met de slogan ‘Ons engagement kent geen grenzen’ organiseert het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) vandaag voor de twaalfde maal Dikketruiendag in Vlaanderen. Scholen, gemeenten en ondernemingen voeren acties uit die de CO2-uitstoot verminderen. Omdat het klimaatprobleem een internationaal probleem is, breidt het departement Leefmilieu het project uit over de grenzen heen. Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege gaf vandaag het startschot van Dikketruiendag 2016 in de haven van Gent.

Lees verder.

LNE-zine 28 met dieselgate, bodemhelden en groene bedrijventerreinen

LNE-zine 28 is uit.  Deze keer artikels over dieselgate, bodemhelden en groene bedrijventerreinen.

Lees verder.

Meer biodiversiteit op bedrijventerreinen

Interreg project 2B Connect helpt 70 bedrijven hun terreinen natuurgericht in te richten.

Deze maand gaat het Europees project 2B Connect van start. Drie jaar lang zullen 19 partners in de grensstreek Vlaanderen-Nederland zich inzetten voor meer biodiversiteit op minstens 70 bedrijventerreinen in de grensregio. 2B Connect geeft een rechtstreekse invulling aan de Biodiversiteitsstrategie 2020 van de Europese Commissie: inzetten op de ontwikkeling van groene infrastructuur. Dit is een belangrijk middel om zoveel mogelijk natuur te handhaven en te verbeteren. De Europese Commissie benadrukt daarbij het belang van samenwerking met en tussen bedrijven. Het project ontvangt daarvoor meer dan 3 miljoen euro.

Lees verder

Knokke-Heist bijenvriendelijkste gemeente van Vlaanderen

Knokke-Heist mag zich de ‘Bijenvriendelijkste gemeente van Vlaanderen 2015’ noemen. De gemeente krijgt deze titel om haar bijenvriendelijk groenbeheer en de communicatie daarover met de burger. Bestuivers en de honingbij in het bijzonder, vormen een belangrijk element in de biodiversiteit. Maar bijensterfte betekent ook een bedreiging. Toch kan elke gemeente met eenvoudige middelen de leefomstandigheden van de bij verbeteren.

Lees verder

Een derde van de honden is niet correct geregistreerd

Uit een onderzoek van de dienst Dierenwelzijn van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie in samenwerking met de faculteit Diergeneeskunde van de UGent, bleek dat 92 % van de honden geïdentificeerd was, maar dat slechts 71% van de honden correct geregistreerd was.

Lees verder

Vergroenen van bedrijventerreinen: van tekentafel tot materiaalkeuze

Bedrijventerreinen zijn belangrijke schakels om groenstructuren te verbinden. Dat blijkt uit de resultaten van het project ‘Bedrijven en biodiversiteit start op de tekentafel’ die vandaag in aanwezigheid van Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw werden toegelicht op het Industriepark-Noord in Sint-Niklaas. Ruimte voor economische activiteit kan ook waardevol zijn voor de biodiversiteit. Een bedrijventerrein kan zo deel uitmaken van een fijnmazig groenblauw netwerk binnen de ruimere omgeving.

Lees verder

Waarom Annemie Struyf 30 dagen dingen gaat delen

Op 1 november start de uitdaging ‘30 dagen dingen delen’. In de maand november krijg je de kans om te ontdekken wat er gebeurt als je spullen een tweede of derde leven geeft. En dat doe je samen met je buren en vrienden. De meter van deze campagne, Annemie Struyf, doet er een schepje bovenop. Zij laat 30 dagen haar portemonnee thuis om zichzelf te dwingen op een alternatieve manier te krijgen wat ze nodig heeft. Dat vindt ze nodig om verschillende redenen.

Lees verder

Vooral fruit, brood en groenten gaan verloren

Gemiddeld gooit een Vlaming 18 tot 26 kg voedsel per jaar in de vuilnisbak. 29% daarvan is fruit en 23% van wat we als consument weggooien, bestaat uit brood en banket. Groenten vormen met 20% een derde belangrijke fractie die verloren gaat. Om het voedselverlies een halt toe te roepen, roept het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie in november Vlamingen op zo weinig mogelijk voedsel in de vuilnisbak te gooien. Ga de uitdaging aan en schrijf je in via de website www.30dagen.be/voedselwinst.

Bekijk het volledige persbericht.

Verplicht onderhoud verwarmingsinstallatie verhoogt veiligheid en beperkt verbruik

Wie beschikt over centrale verwarming is wettelijk verplicht zijn verwarmingstoestel regelmatig te laten nakijken door een erkende technicus. Dit houdt trouwens heel wat voordelen in, zoals een veiligere en zuinigere werking van het verwarmingstoestel. Om dit alles in de kijker te zetten, lanceert het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie dit najaar de campagne Veilig Verwarmen, waarbij veiligheid centraal staat (www.veiligverwarmen.be).

Bekijk het volledige persbericht.

Minister Schauvliege geeft 45 Vlaamse scholen Groene Vlag van Eco-schools

45 Vlaamse scholen met een sterke werking rond Milieuzorg op School (MOS), ontvingen van Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege de Groene Vlag van Eco-schools. Dat is een internationaal kwaliteitslabel voor duurzame scholen. Wereldwijd werden al 15.000 Groene Vlaggen uitgereikt aan scholen in 58 landen. Eco-Schools is een internationaal programma van de Foundation for Environmental Education (FEE) en werd ontwikkeld als invulling van de afspraken van de VN-conferentie ‘Environment en Development’.

Bekijk het volledige persbericht.

Zoek mee de bodemhelden

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege gaf vandaag in basisschool De Luchtballon in Aalst het startschot van de campagne ‘Zoek de bodemhelden’. Via de website www.bodemhelden.be kunnen scholen, verenigingen en gezinnen hun zoekplaats aanduiden en ingeven welke bodemhelden ze gevonden hebben. “Naar schatting een kwart van alle soorten op aarde leeft onder de grond. Bodemdiertjes helpen mee bij het afbreken van organisch materiaal, maken de bodem vruchtbaar en veerkrachtig, en zijn de ingenieurs van de bodemstructuur. Bovendien zorgt hun onderlinge concurrentie ervoor dat schadelijke organismen afgeremd worden. Het zijn de onzichtbare helden van onze bodem”, aldus minister Schauvliege.

Bekijk het volledige persbericht.

Toelichtingssessies VLAREM-treinen op 2 december 2015 

De afdeling Milieuvergunningen organiseert op 2 december  twee toelichtingssessies van telkens een halve dag over de VLAREM-treinen. Doelgroepen van deze infosessies, die mee kaderen in de opleidingen gericht aan de lokale besturen in functie van de omgevingsvergunning, zijn de lokale, provinciale en gewestelijke overheden, milieucoördinatoren, milieuadviesbureaus, bedrijfswereld en bedrijfsfederaties.

Meer informatie

Dienst Dierenwelzijn dient klacht in tegen websites www.amaaiamaai.be en www.gratiskittens.com

De Vlaamse dienst Dierenwelzijn van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie heeft bij de Federale overheidsdienst Economie klacht ingediend tegen de websites www.amaaiamaai.be en www.gratiskittens.com. Op die niet-gespecialiseerde websites bieden particulieren honden en katten te koop of gratis aan in advertenties. Dat is verboden om ongecontroleerd kweken te ontmoedigen en om te verhinderen dat ongewenste katten en honden massaal in dierenasielen belanden.

Lees meer.

LNE-zine 26 is uit

In LNE-zine 26 lees je onder andere  over "Gezond uit eigen grond", de nieuwe code van goede praktijk voor rioolwaterzuiveringsinstallaties en de stand van zaken van  het luchtkwaliteitsplan

Lees meer.

Proefdieren in Vlaanderen vooral voor fundamenteel en toegepast onderzoek

In 2014 werden in Vlaanderen 280.416 proefdieren gebruikt, waarvan het gros voor wetenschappelijk onderzoek (256.396). Er zijn 129 Vlaamse labo’s waar met proefdieren gewerkt wordt. De meeste daarvan zijn verbonden aan een universiteit waar fundamenteel onderzoek naar bv. het zenuwstelsel gevoerd wordt of toegepast onderzoek naar bv. kanker bij de mens. Voor elk project met dierproeven moet vooraf toelating gevraagd worden. Het is verboden om proefdieren te gebruiken voor het testen van cosmetica of de ontwikkeling van tabaksproducten.

Lees meer.

Hoogspanning

Woon je dicht bij een hoogspanningslijn (minder dan 40m) en wil je graag een berekening van de blootstelling aan magnetische velden, mail dan naar milieu.gezondheid@lne.vlaanderen.be

Lees meer over het onderzoek op www.lne.be/hoogspanning.

Help je dier de hitte te trotseren

Niet alleen voor mensen is het warm. Ook onze dieren zien af tijdens warme dagen. We geven je een aantal tips hoe je ook je dier de hitte kan helpen trotseren.

Lees verder

Eerste airco-energiedeskundigen opgeleid en erkend

Dit jaar starten in verschillende Vlaamse opleidingscentra cursussen voor wie een erkenning als airco-energiedeskundige wil behalen. Die erkenning dient voor het uitvoeren van de verplichte energetische keuring van airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW. Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid werkte, samen met de sector, de opleiding uit en erkende ook de opleidingscentra. De eerste certificaten van airco-energiedeskundigen werden ondertussen uitgereikt aan de Odisee Hogeschool in Aalst en bij Syntra West in Oostende.

Lees verder

Meldpunt Dierenartsen in strijd tegen dierenmishandeling

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts lanceert een meldpunt waar dierenartsen dierenwelzijnsproblemen kunnen signaleren. Het is voor het eerst dat dierenartsen een eigen, laagdrempelig meldpunt krijgen. “Met dit meldpunt kunnen we veel meer gegevens inzamelen”, zegt Weyts. “Al die nieuwe informatie kunnen we dan gebruiken om gerichter te controleren”.

Lees verder

Voedsel voor de toekomst: Vlaams milieuseminarie op Expo Milaan

Van 8 tot 10 juni 2015 organiseert het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) op de Wereldexpo in Milaan een driedaags Milieuseminarie over duurzame voedselvoorziening voor de toekomst. Het seminarie ‘From Field to Fork’ sluit perfect aan bij het thema van de Expo ‘Feeding the planet, energy for life’. Vlaams viceminister-president Annemie Turtelboom opent het seminarie op maandag 8 juni.

Lees verder

Hoe tevreden is de Vlaming over de leefkwaliteit van zijn woonomgeving?

Een goede luchtkwaliteit en een eigen tuin zijn de belangrijkste aspecten die op het vlak van leefmilieu, voor een Vlaming zijn leefkwaliteit bepalen. Ook stilte en netheid in de eigen buurt, een frisse natuurlijke geur, voldoende veilige voet- en fietspaden en groene landschappen zijn erg bepalend voor de leefkwaliteit op de woonplaats van de Vlaming. Dat blijkt uit een studie van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie die polst naar de perceptie die Vlamingen hebben van hun milieugerelateerde leefkwaliteit.

Lees verder

Suske en Wiske vragen aandacht voor natuurverbindingen

Met het nieuwe educatieve Suske en Wiske album De Beestige Brug en de informatiecampagne Wegen en Natuur vestigt de overheid de aandacht op het belang van natuurverbindingen voor dieren, maar ook voor de veiligheid van weggebruikers. Door de vele wegen zijn groene gebieden ‘versnipperd’ geraakt. Verschillende overheden en organisaties spannen zich in om die groene snippers met elkaar te verbinden om zo dieren de kans te geven zich veilig te verplaatsen. De educatieve pagina’s achteraan het stripverhaal geven uitleg en voorbeelden van ingrepen die dieren een veilige oversteekplaats bieden en tonen ook hoe de lezer zelf zijn steentje kan bijdragen.

Lees verder

Campagne Gezond uit eigen Grond Tips voor gezonde groenten en eieren uit eigen tuin

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege lanceert vandaag de campagne Gezond uit eigen Grond. De website www.gezonduiteigengrond.be zet de belangrijkste vuistregels voor gezonde groenten en eieren uit de eigen tuin op een rijtje. Met een online vragenlijst kan je ook advies krijgen over jouw tuingrond. Een vruchtbare bodem zonder vervuiling is essentieel voor een gezonde moestuin.

Lees verder

Hoe beschermt een gezonde bodem ons tegen de opwarming van de aarde?

In maart en april voert de Vlaamse overheid een mediacampagne om het belang van een gezonde bodem te onderstrepen. Deze campagne, tijdens het VN Internationale Jaar van de Bodem, is opgebouwd rond een aantal opmerkelijke verhalen, die aantonen dat bodem een veel grotere rol speelt dan u op het eerste zicht zou denken.

Lees verder

Tips voor keuze en onderhoud ventilatiesystemen

De nieuwe brochure ‘Geniet van gezonde lucht’ van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) geeft advies om een ventilatiesysteem te kiezen en tips om het te onderhouden. De brochure is gratis te verkrijgen op de stand van de Vlaamse overheid op Batibouw of kan besteld worden. Verse lucht is een absolute noodzaak om een woning gezond te houden.

Lees verder

Volg Departement LNE op sociale media