Sla navigatie over
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
home | contact | sitemap | publicaties | vacatures | english information
  Richtlijnenboek voor Veiligheidsrapportages  
     
  Handboek Risicoberekeningen  
     
  Veiligheidsrapportages  
     
  Seveso-inrichtingen  
     
  Gevaarlijke stoffen  
     
  Wetgeving  
     
  Onderzoek en Communicatie  
     
  Varia  
     
U bent hier: www.lne.be Thema's Veiligheidsrapportage

Veiligheidsrapportage in Vlaanderen

Met de thema-webstek "Veiligheidsrapportage in Vlaanderen"  wil de dienst Veiligheidsrapportering een zo ruim mogelijk publiek op een zo eenvoudig mogelijke wijze informeren over hoe Vlaanderen omgaat met de preventie van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn, met de beheersing van de gevaren en de risico's verbonden aan de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen bij Seveso-inrichtingen, over de rol van de veiligheidsrapportage in de realisatie van de twee voorgaande doelstellingen, en over de rol die de dienst Veiligheidsrapportering daarin speelt. Centraal hierin staat de Europese Seveso II-richtlijn (wetgeving) en het veiligheidsrapport.

Met de Seveso II-richtlijn stelt de Europese Unie zich tot doel om in alle lidstaten een hoog beschermingsniveau met betrekking tot de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in Seveso-inrichtingen te bereiken, en onophoudelijk naar verbetering te streven. Hiertoe legt de Seveso II-richtlijn zowel aan de Seveso-inrichtingen als aan de overheid verschillende verplichtingen op. Met het veiligheidsrapport moet een Seveso-inrichting aantonen dat het dit hoog beschermingsniveau haalt.

In dit thema-deel leest u hoe Vlaanderen deze verplichtingen invult.

Informatie over de organisatie, de taken en de medewerkers van de dienst Veiligheidsrapportering kan u terugvinden in het "Over onze organisatie"-deel van de webstek van het departement LNE.

Nieuwsberichten

(05/02/2016) Leidraad Kennisgeving
Vanaf heden is een aangepaste versie beschikbaar van de Leidraad Kennisgeving (versie 1.1 dd. 01/02/2016).
(05/02/2016) Webapplicatie voor het bepalen van de Sevesostatus
Vanaf heden is een aangepaste versie beschikbaar van de internettoepassing voor het bepalen van de Sevesostatus (versie 2.3.6).
(01/02/2016 - actualisatie)
(24/08/2015) Publicatie nieuw Samenwerkingsakkoord Zware Ongevallen [SWA3]
Op 20/08/2015 publiceerde het Belgisch Staatsblad het nieuwe Samenwerkingsakkoord [SWA3] dat de omzetting moet zijn van de Seveso III-richtlijn in Belgisch recht.
Let wel: SWA3 is nog niet van kracht.
In overeenstemming met de instructie van de kanselarij voor samenwerkingsakkoorden, kan nu een gezamenlijk advies aan de Raad van State gevraagd worden. Het huidig gepubliceerde [SWA3] zal moeten vervangen worden door een nieuwe versie indien de Raad van State inhoudelijk gefundeerde opmerkingen formuleert.

Op 29/01/2016 heeft de Vlaamse Regering het aangepaste samenwerkingsakkoord [SWA3] goedgekeurd. Nu volgt de behandeling in het Vlaams Parlement.
(02/06/2015) Aanpassingen webstek
Naar aanleiding van de nakende publicatie van het Samenwerkingsakkoord [SWA3] (d.i. de omzetting van de Seveso III-richtlijn in Belgisch recht; diende te gebeuren uiterlijk 01/06/2015 maar is tot op heden nog niet gepubliceerd) is de webstek op een aantal plaatsen al aangepast. De belangrijkste aanpassingen zijn: Van zodra het [SWA3] van kracht wordt zal de Seveso II/[SWA2]-gerelateerde informatie (geleidelijk aan) verdwijnen.

 

ghs01
ghs02
ghs03
ghs04
ghs05
ghs06
ghs07
ghs08
ghs09