Sla navigatie over
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
home LNE | home MER | contact
  Raadplegen dossiers  
     
  Reageren  
     
  Deskundigen  
     
  Over milieueffectrapportage  
     
  Extra informatie  
     
U bent hier: www.lne.be Thema's Milieueffectrapportage Reageren Lopende inspraakprocedures

Lopende inspraakprocedures Plan-MER

Publieke inspraak van 25/05/2016 tot en met 23/06/2016 over het plan-MER voor het GRUP Afbakening regionaalstedelijk gebied Mechelen

Publieke inspraak van 29/03/2016 tot en met 27/05/2016 over het plan-MER voor zandontginning en herbestemming van Achterste Hostie, Groote Heide en Raeker Heide te Bocholt


Publieke inspraak van 25 mei 2016 tot en met 23 juni 2016 over het plan-MER voor het GRUP Afbakening regionaalstedelijk gebied Mechelen

Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Mechelen is in 2008 definitief vastgesteld (besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008). Die vaststelling werd niet voorafgegaan door een plan-MER. Daarom is het GRUP deels vernietigd en dus voor bepaalde onderdelen ervan onvoldoende rechtskrachtig als basis voor vergunningen. Het departement Ruimte Vlaanderen van de Vlaamse overheid heeft beslist om de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Mechelen te hernemen. Enkele gebieden uit het GRUP van 2008 worden echter niet meer meegenomen en voor enkele gebieden worden een aantal elementen aangepast.. Deze wijzigingen worden toegelicht in de kennisgeving. Daarnaast wordt er één extra gebied opgenomen, namelijk het signaalgebied Barebeek in Mechelen.

De volgende gebieden maken deel uit van het plangebied voor het plan-MER:

- strategisch stedelijk project Douane (Mechelen)

- specifiek regionaal bedrijventerrein Veiling-Zuid (Sint-Katelijne-Waver)

- specifiek regionaal bedrijventerrein Technopolis (Mechelen)

- grootschalige kleinhandelszone Brusselsesteenweg (Mechelen en Zemst)

- gemengd stedelijke ontwikkeling R6 Zuid-Otterbeek (Mechelen en de rand van Sint-Katelijne- Waver)

- gemengd stedelijke ontwikkeling Stuivenberg (Mechelen)

- stedelijk woongebied Maenhoevevelden (Sint-Katelijne-Waver)

- stedelijk woongebied Geerdegem (Mechelen)

- stedelijk woongebied Kantvelde (Mechelen)

- stadsbos (Sint-Katelijne-Waver)

- signaalgebied Barebeek (Mechelen).

Om de mogelijke effecten van het bovenstaande plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. Een eerste stap daarin is de publicatie van een kennisgevingsnota. In die nota vindt u onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dat plan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.

U kunt gedurende dertig  dagen de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. De nota ligt van 25 mei 2016 tot en met 23 juni 2016 ter inzage op het gemeentehuis of stadhuis van Mechelen, Bonheiden, Boortmeerbeek, Putte, Sint-Katelijne-Waver en Zemst, bij de initiatiefnemer (naam initiatiefnemer) en bij de dienst Milieueffectrapportagebeheer in Brussel. U kan de kennisgevingsnota ook downloaden

Vanuit uw kennis van de omgeving kunt u de milieueffecten aangeven die volgens u extra onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kunt u voorstellen formuleren voor mogelijke locatie- of inrichtingsalternatieven. U wordt daarom van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de inspraakprocedure. Milieueffecten zijn onder meer effecten op de gezondheid en veiligheid van de mens, op mobiliteit en ruimtelijke ontwikkelingen, en op bodem, water, lucht, fauna, flora, landschap en geluid.

Tot en met (datum invullen) kunt u uw opmerkingen bezorgen aan uw gemeente- of stadsbestuur, of aan de dienst Milieueffectrapportagebeheer op het onderstaande adres of e‑mailadres. Dit kan met behulp van het digitaal inspraakformulier.

Uw opmerkingen worden verwerkt in de richtlijnen die de dienst Milieueffectrapportage­beheer opstelt voor de uitvoering van het plan-MER.

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie

Dienst Milieueffectrapportagebeheer

Plan-MER Afbakening regionaalstedelijk gebied Mechelen (PL0227)

Koning Albert II-laan 20 bus 8

1000 BRUSSEL

mer@vlaanderen.be


Publieke inspraak van 29 maart 2016 tot en met 27 mei 2016 over het plan-MER voor zandontginning en herbestemming van Achterste Hostie, Groote Heide en Raeker Heide te Bocholt  

Op 4 april 2014 heeft de Vlaamse Regering op basis van het eerder opgemaakte ontwerp van bijzonder oppervlaktedelfstoffenplan (afgekort als BOD) Zand in Limburg besloten om een GRUP op te starten voor de aanduiding van bijkomende gebieden voor de winning van oppervlaktedelfstoffen, meer bepaald Achterste Hostie, Groote Heide en Raeker Heide. Die beslissing moet beschouwd worden als een eerste aanzet tot het opstarten van een voorafname op  een planproces en niet als een definitieve keuze voor die locaties waarbij de andere locaties van het ontwerp-BOD worden uitgesloten.

Het plan-MER omvat de effectbeoordeling van de voorgenomen delfstofontginningen en van de nabestemming van de drie ontginningsgebieden Achterste Hostie, Groote Heide en Raeker Heide.

Om de mogelijke effecten van het bovenstaande plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. Een eerste stap daarin is de publicatie van een kennisgevingsnota. In die nota vindt u onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dat plan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.

Teneinde te voldoen aan de bepalingen van artikel 4.2.8 & 2 van het DABM, werd de periode van terinzagelegging verlengd. De nota ligt van 29 maart 2016 tot en met 27 mei 2016 ter inzage op het gemeentehuis  van Bocholt, bij de initiatiefnemer en bij de dienst Milieueffectrapportagebeheer in Brussel. U kan de kennisgevingsnota ook downloaden.

Vanuit uw kennis van de omgeving kunt u de milieueffecten aangeven die volgens u extra onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kunt u voorstellen formuleren voor mogelijke locatie- of inrichtingsalternatieven. U wordt daarom van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de inspraakprocedure. Milieueffecten zijn onder meer effecten op de gezondheid en veiligheid van de mens, op mobiliteit en ruimtelijke ontwikkelingen, en op bodem, water, lucht, fauna, flora, landschap en geluid.

Tot en met 27 mei 2016 kunt u uw opmerkingen bezorgen aan uw gemeente- of stadsbestuur, of aan de dienst Milieueffectrapportagebeheer op het onderstaande adres of e‑mailadres. Dit kan met behulp van het digitaal inspraakformulier

Uw opmerkingen worden verwerkt in de richtlijnen die de dienst Milieueffectrapportage­beheer opstelt voor de uitvoering van het plan-MER.

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie

Dienst Milieueffectrapportagebeheer

Plan-MER zandontginning Bocholt (PL0225)

Koning Albert II-laan 20 bus 8

1000 BRUSSEL

mer@vlaanderen.be