Sla navigatie over
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
home LNE | home MER | contact
  Raadplegen dossiers  
     
  Reageren  
     
  Deskundigen  
     
  Over milieueffectrapportage  
     
  Extra informatie  
     
U bent hier: www.lne.be Thema's Milieueffectrapportage

Milieueffectrapportage


Nieuws 


Publieke inspraak van 2 maart 2015 tot en met 31 maart 2015 over het plan-MER voor het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Sunparks' in Mol

De provincie Antwerpen wil een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) opmaken voor de planologische verankering in Mol van de bestaande vergunde toestand van het vakantiedomein Sunparks, de inplanting van nieuwe indoorrecreatie op de huidige parking van Sunparks en de inplanting van watergebonden recreatie op de plas Rauw.

lees meer


Publieke inspraak van 19 februari 2015 tot en met 19 april 2015 over het plan-MER voor het GRUP Historisch gegroeid bedrijf Verhelst Bouwmaterialen in Knokke-Heist

Het Agentschap Ondernemen laat een plan-MER maken voor een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor het historisch gegroeide bedrijf Verhelst Bouwmaterialen, dat een reconversie wil realiseren. Deze reconversie beoogt vooral het verbeteren van de toegankelijkheid, de interne verkeerscirculatie en de goederenstromen en –opslag, en het wegwerken van de huidige knelpunten dienaangaande.

 lees meer


Publieke inspraak van 19 februari 2015 tot en met 20 maart 2015 over het plan-MER voor het GRUP Historisch gegroeid bedrijf Dejaeghere te Langemark-Poelkapelle

Het Agentschap Ondernemen laat een plan-MER maken voor een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor het historisch gegroeide familiebedrijf Dejaeghere, dat gespecialiseerd is in de verwerking van groenten tot diepvriesgroenten. Het plan heeft tot doel de bestaande bedrijfssite te bestendigen en een toekomstige uitbreiding mogelijk te maken. Voor de gewenste uitbreiding zal herbevestigd agrarisch gebied en landschappelijk waardevol agrarisch gebied naar een bestemmingszone voor bedrijfsactiviteiten omgezet worden.

 

 lees meer


 

 

Publieke inspraak van 19 februari 2015 tot en met 20 maart 2015 over het plan-MER voor het GRUP Historisch gegroeid bedrijf AVR te Roeselare

Het Agentschap Ondernemen laat een plan-MER maken voor een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor het historisch gegroeide bedrijf AVR in Roeselare, dat een uitbreiding wil realiseren.

lees meer


Publieke inspraak van 10 februari 2015 tot en met 23 maart 2015 over de zienswijzeprocedure voor de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ten behoeve van de Structuurvisie Ondergrond.

 

Het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Milieu organiseert een zienswijzeprocedure voor de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ten behoeve van de Structuurvisie Ondergrond. Het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Milieu stelt Belgische burgers, bedrijven, organisaties en overheden in de gelegenheid om hun zienswijze op de inhoud van deze notitie in te dienen. De reactietermijn loopt van 10 februari tot en met 23 maart 2015.

Reageren op de NRD kan via een digitaal reactieformulier. Daarop is een aantal specifieke vragen opgenomen die het Nederlandse ministerie graag beantwoord wil zien. Daarnaast is er ruimte voor andere opmerkingen en kunt u desgewenst documenten bijvoegen. U kunt het digitale reactieformulier downloaden door op onderstaande link te klikken.

Reactieformulier<https://respons.itera.nl/Formulier/811048.01%20NRD%20STRONG>


In de kennisgeving van de zienswijzeprocedure staat een shortlink vermeld naar de website waar vanaf 10 februari 2015 de relevante Nederlandstalige informatie en documentatie van dit dossier staat vermeld (www.platformparticipatie.nl<http://www.platformparticipatie.nl>).


Publieke inspraak van 9 februari 2015 tot en met 9 maart 2015 over het plan-MER 'Exportslachthuis Tielt'

Dit plan-MER wordt opgesteld voor het Exportslachthuis nv/Debra-Freeze nv/Debrameat bvba in Tielt. De bestemmingswijzigingen zijn noodzakelijk om een herinrichting van bepaalde onderdelen van het slachthuis mogelijk te maken, inclusief een beoogde uitbreiding. Dit plan-MER zal bijgevolg dienen ter ondersteuning van het provinciaal RUP ‘Exportslachthuis Tielt’. Een RUP is noodzakelijk voor de wijziging van de huidige bestemming van een deel van het plangebied als (landschappelijk waardevol) agrarisch gebied naar een bestemming voor bedrijvigheid. Daarnaast wordt gezorgd voor een bufferzone en een nieuwe ontsluitingsweg naar het slachthuis. Dit plan-MER is bijgevolg ook noodzakelijk voor een planologisch attest voor onder andere die nieuwe toegangsweg. Het plan-MER zal uitgewerkt worden tot op project-MER-niveau zodat later in het kader van de vergunningsaanvragen een ontheffing van de project-MER-plicht kan worden aangevraagd. Het slachthuis beoogt namelijk ook een uitbreiding van de slachtcapaciteit tot 2 500 000 varkens of ca. 285 000 ton levend gewicht per jaar.

lees meer


Publieke inspraak van 12 januari 2015 tot en met 12 maart 2015 over het Plan-MER Ruilverkaveling Molenbeersel in Kinrooi

De Vlaamse minister, bevoegd voor de ruilverkaveling, wil in Molenbeersel (Kinrooi) een ruilverkavelingsplan uit kracht van de wet opmaken. Die ruilverkaveling is in eerste instantie gericht op een verbetering van de landbouwperceelstructuren voor de groenteteelt en voor andere vormen van land- en tuinbouw. Ook andere thema’s zoals landschapszorg, natuur en recreatie zullen in dit plan aan bod komen. De doelstelling van het plan is te komen tot een volledig geïntegreerd project dat een opwaardering betekent voor het landelijke gebied Molenbeersel.

lees meer


Publieke inspraak van 29 december 2014 tot en met 2 maart 2015 over het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan "Kustfront"

Conform artikel 10 § 2 van het Decreet van 25 april 2014, houdende het rechtsherstel van ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de planmilieueffectrapportage werd opgesteld met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 april 2008 betreffende het integratiespoor voor de milieueffectrapportage over een ruimtelijk uitvoeringsplan, stelt het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Oostende de beslissing van 20 november 2014 van de dienst Mer houdende de goedkeuring van het ongewijzigd plan-Mer van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Kustfront' , samen met het definitief plan-Mer en het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ter beschikking van het publiek.

lees meer


Hersteldecreet integratiespoor-RUP's

In het Belgisch Staatsblad van 12 mei 2014 verscheen het decreet van 25 april 2014 houdende het rechtsherstel van ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de planmilieueffectrapportage werd opgesteld met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 april 2008 betreffende het integratiespoor voor de milieueffectrapportage over een ruimtelijk uitvoeringsplan.