Sla navigatie over
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
home LNE | home MER | contact
  Raadplegen dossiers  
     
  Reageren  
     
  Deskundigen  
     
  Over milieueffectrapportage  
     
  Extra informatie  
     
U bent hier: www.lne.be Thema's Milieueffectrapportage

Milieueffectrapportage


Nieuws 


Publieke inspraak van 17 december 2014 tot en met 15 januari 2015 over het Plan-MER voor het RUP Herontwikkeling Tragelsite in Aalst

De stad Aalst wil een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opmaken voor de herbestemming van de Tragelsite in Aalst, waarbij de voornamelijk industriële site wordt omgevormd tot een multifunctionele site.

lees meer


Publieke inspraak van 17 december 2014 tot en met 16 januari 2015 over de volledig verklaarde kennisgeving in de vorm van het goedgekeurde Plan-MER – PRUP “Afbakening kleinstedelijk gebied Aarschot”

Conform artikel 9 van het Decreet van 25 april 2014, houdende het rechtsherstel van ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de planmilieueffectrapportage werd opgesteld met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 april 2008 betreffende het integratiespoor voor de milieueffectrapportage over een ruimtelijk uitvoeringsplan, stelt de provincie Vlaams Brabant de volledig verklaarde kennisgeving in de vorm van het goedgekeurde plan-MER van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Aarschot’ ter beschikking van het publiek.

lees meer


Publieke inspraak van 17 december 2014 tot en met 16 januari 2015 over de volledig verklaarde kennisgeving in de vorm van het goedgekeurde Plan-MER – PRUP “Afbakening kleinstedelijk gebied Diest”

Conform artikel 9 en artikel 15 van het Decreet van 25 april 2014, houdende het rechtsherstel van ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de planmilieueffectrapportage werd opgesteld met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 april 2008 betreffende het integratiespoor voor de milieueffectrapportage over een ruimtelijk uitvoeringsplan, stelt de provincie Vlaams Brabant de volledig verklaarde kennisgeving in de vorm van het goedgekeurde plan-MER van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Diest’ ter beschikking van het publiek.

lees meer


Publieke inspraak van 29 december 2014 tot en met 2 maart 2015 over het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan "Kustfront"

Conform artikel 10 § 2 van het Decreet van 25 april 2014, houdende het rechtsherstel van ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de planmilieueffectrapportage werd opgesteld met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 april 2008 betreffende het integratiespoor voor de milieueffectrapportage over een ruimtelijk uitvoeringsplan, stelt het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Oostende de beslissing van 20 november 2014 van de dienst Mer houdende de goedkeuring van het ongewijzigd plan-Mer van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Kustfront' , samen met het definitief plan-Mer en het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ter beschikking van het publiek.

lees meer


Publieke inspraak van 1 december 2014 tot en met 5 januari 2015 over het Plan-MER voor het GRUP uitbreiding van zand- en steengroeve Bracht in Oosterzele

Balegro bvba in Oosterzele wil haar bestaande zand- en natuursteengroeve uitbreiden. Voor die uitbreiding moet een gewestelijk ruimtelijke uitvoeringsplan (GRUP) worden opgesteld.

lees meer


Publieke inspraak van 24 november 2014 tot en met 6 februari 2015 over het Euregio Maas-Rijn-programma

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is één van de structuurfondsen van de Europese Unie om doelstellingen van het regionaal beleid te kunnen verwezenlijken, met name het verkleinen van de verschillen tussen de ontwikkelingsniveaus van regio’s. Het beheer van EFRO is in handen van het Agentschap Ondernemen. Naast de Vlaamse Doelstelling 2 (D2)-programma’s zijn er ook grensoverschrijdende, transnationale en interregionale operationele programma’s (D3 – Interreg) waarin Vlaanderen behoort tot het programmagebied. Vooraleer deze programma’s vastgesteld kunnen worden, moet een strategische milieubeoordeling uitgevoerd worden. Momenteel wordt volop gewerkt aan de ontwikkeling van het Euregio Maas-Rijn--programma. De milieu-impact van het programma werd eveneens onderzocht in het bijhorende milieurapport (SMB).

lees meer


Publieke inspraak van 20 november 2014 tot en met 19 december 2014 over het Plan-MER voor het PRUP Afbakening kleinstedelijk gebied Heist-op-den-Berg

De provincie Antwerpen wil een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) opmaken voor de afbakening van het kleinstedelijk gebied Heist-op-den-Berg. In dat PRUP zullen locaties aangeduid worden voor wonen, bedrijvigheid, grootschalige detailhandel en stedelijk groen- en recreatiegebied.

lees meer


Handleiding ontginngen

Deze handleiding staat nu op onze site. U kunt deze vinden onder de rubriek "Handleidingen" bij "Deskundigen" of direct downloaden.


Handleiding tram- en spoorlijnprojecten

Deze handleiding staat nu op onze site. U kunt deze vinden onder de rubriek "Handleidingen" bij "Deskundigen" of direct downloaden.


Hersteldecreet integratiespoor-RUP's

In het Belgisch Staatsblad van 12 mei 2014 verscheen het decreet van 25 april 2014 houdende het rechtsherstel van ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de planmilieueffectrapportage werd opgesteld met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 april 2008 betreffende het integratiespoor voor de milieueffectrapportage over een ruimtelijk uitvoeringsplan.