Sla navigatie over
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
home LNE | home MER | contact
  Raadplegen dossiers  
     
  Reageren  
     
  Deskundigen  
     
  Over milieueffectrapportage  
     
  Extra informatie  
     
U bent hier: www.lne.be Thema's Milieueffectrapportage

Milieueffectrapportage


Nieuws 


Publieke inspraak van 24 april 2015 tot en met 23 mei 2015 over het plan-MER voor het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Golfterrein Vlierzele' in Sint-Lievens-Houtem

De provincie Oost-Vlaanderen wil een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) opmaken om de nabestemming van het ontginningsgebied in Vlierzele te wijzigen. De provincie wil namelijk de nabestemming agrarisch gebied omzetten naar gebied voor golfterrein. Door die herbestemming wordt een planologische oplossing geboden voor de realisatie van een golfterrein met 9 holes, gecombineerd met laagdynamische recreatieve voorzieningen

lees meer
 


Publieke inspraak van 20 april 2015 tot en met 20 mei 2015 over de volledig verklaarde kennisgeving in de vorm van het goedgekeurde plan-MER ‘Specifiek economisch knooppunt Ternat’

De provincie Vlaams-Brabant organiseert een openbaar onderzoek in het kader van het specifiek economisch knooppunt Ternat. Dit gebeurt op basis van artikel 9 van het decreet van 25 april 2014, houdende het rechtsherstel van ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de planmilieueffectrapportage werd opgesteld met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 april 2008 betreffende het integratiespoor voor de milieueffectrapportage over een ruimtelijk uitvoeringsplan.

lees meer


Publieke inspraak van 20 april 2015 tot en met 20 mei 2015 over de volledig verklaarde kennisgeving in de vorm van het goedgekeurde plan-MER ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Tienen’

De provincie Vlaams-Brabant organiseert een openbaar onderzoek in het kader van de afbakening van het kleinstedelijk gebied Tienen. Dit gebeurt op basis van artikel 9 van het decreet van 25 april 2014, houdende het rechtsherstel van ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de planmilieueffectrapportage werd opgesteld met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 april 2008 betreffende het integratiespoor voor de milieueffectrapportage over een ruimtelijk uitvoeringsplan.

lees meer


Openbaar onderzoek van 20 april 2015 tot en met 18 juni 2015 over het Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Lokeren’

Conform artikel 10 § 2 van het Decreet van 25 april 2014, houdende het rechtsherstel van ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de planmilieueffectrapportage werd opgesteld met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 april 2008 betreffende het integratiespoor voor de milieueffectrapportage over een ruimtelijk uitvoeringsplan, stelt de provincie Oost-Vlaanderen de beslissing van 23 januari 2015 van de dienst Mer houdende de goedkeuring van het ongewijzigd plan-Mer van het PRUP ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Lokeren’, samen met het definitief plan-Mer en het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ter beschikking van het publiek.

lees meer


Publieke inspraak van 9 april 2015 tot en met 8 mei 2015 over het plan-MER voor het GRUP 't Kriekske in Halle

Ruimte Vlaanderen laat een plan-MER opmaken voor een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor de horecagelegenheid ‘t Kriekske in Halle. Het plan heeft tot doel de bestaande bedrijfssite te bestendigen, alsook een uitbreiding op korte termijn onder bepaalde voorwaarden mogelijk te maken.

lees meer


Publieke inspraak van 1 april 2015 tot en met 30 april 2015 over het plan-MER voor de capaciteitsuitbreiding van het sluizencomplex van Wijnegem 

Een capaciteitsuitbreiding van het sluizencomplex van Wijnegem wordt noodzakelijk geacht. Door de ruimtelijke inplanting van het complex is de ruimte voor een capaciteitsuitbreiding evenwel beperkt. Die capaciteitsuitbreiding zal daarom gerealiseerd worden door het vernieuwen van de bestaande derde sluis of het aanleggen van een nieuwe vierde sluis. De gewestweg N112 (Turnhoutsebaan) kruist het Albertkanaal in het plangebied. De inplanting van een mogelijke nieuwe brug en een mogelijke aanpassing van de weginfrastructuur maken ook deel uit van het plan.
lees meer


Definitieve vaststelling PRUP 'Rondweg Baarle bis' te Baarle-Hertog

Op 27 november 2014 werd het PRUP Rondweg Baarle bis te Baarle Hertog door de provincieraad Antwerpen definitief vastgesteld.

Volgende documenten zijn raadpleegbaar :


Openbaar onderzoek van 6 maart 2015 tot en met 4 mei 2015 over het vijfde Vlaamse ontwerp-mestactieprogramma (MAP 5) met bijhorend plan-MER

In uitvoering van de Europese Nitraatrichtlijn (91/676/EEG) heeft de Vlaamse overheid een ontwerp-mestactieprogramma (MAP 5) opgesteld voor de periode 2015-2018. Het mestactieprogramma omvat maatregelen om de verontreiniging van oppervlakte- en grondwater door nitraten uit agrarische bronnen te verminderen en verdere verontreiniging te voorkomen.

Lees meer


Hersteldecreet integratiespoor-RUP's

In het Belgisch Staatsblad van 12 mei 2014 verscheen het decreet van 25 april 2014 houdende het rechtsherstel van ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de planmilieueffectrapportage werd opgesteld met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 april 2008 betreffende het integratiespoor voor de milieueffectrapportage over een ruimtelijk uitvoeringsplan.