Sla navigatie over
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
home LNE | home MER | contact
  Raadplegen dossiers  
     
  Reageren  
     
  Deskundigen  
     
  Over milieueffectrapportage  
     
  Extra informatie  
     
U bent hier: www.lne.be Thema's Milieueffectrapportage

Milieueffectrapportage


Nieuws 


Definitieve vaststelling PRUP 'Rondweg Baarle bis' te Baarle-Hertog

Op 27 november 2014 werd het PRUP Rondweg Baarle bis te Baarle Hertog door de provincieraad Antwerpen definitief vastgesteld.

Volgende documenten zijn raadpleegbaar :


Publieke inspraak van 9 maart 2015 tot en met 7 april 2015 over het plan-MER voor het GRUP Historisch gegroeide bedrijven in Oude Pamel

Het Agentschap Ondernemen laat een plan-MER opmaken voor een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor de historisch gegroeide bedrijven Bouwmaterialen De Doncker en Van Der Straeten bvba in Roosdaal. Het plan heeft tot doel een kader te bieden voor de uitbreiding en nieuwe configuratie van de bestaande bedrijfssite. De geplande uitbreiding ligt in een gebied dat op het gewestplan is aangeduid als natuurgebied.

lees meer


Openbaar onderzoek van 6 maart 2015 tot en met 4 mei 2015 over het vijfde Vlaamse ontwerp-mestactieprogramma (MAP 5) met bijhorend plan-MER

In uitvoering van de Europese Nitraatrichtlijn (91/676/EEG) heeft de Vlaamse overheid een ontwerp-mestactieprogramma (MAP 5) opgesteld voor de periode 2015-2018. Het mestactieprogramma omvat maatregelen om de verontreiniging van oppervlakte- en grondwater door nitraten uit agrarische bronnen te verminderen en verdere verontreiniging te voorkomen.

Lees meer


Publieke inspraak van 2 maart 2015 tot en met 31 maart 2015 over het plan-MER voor het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Sunparks' in Mol

De provincie Antwerpen wil een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) opmaken voor de planologische verankering in Mol van de bestaande vergunde toestand van het vakantiedomein Sunparks, de inplanting van nieuwe indoorrecreatie op de huidige parking van Sunparks en de inplanting van watergebonden recreatie op de plas Rauw.

lees meer


Publieke inspraak van 19 februari 2015 tot en met 19 april 2015 over het plan-MER voor het GRUP Historisch gegroeid bedrijf Verhelst Bouwmaterialen in Knokke-Heist

Het Agentschap Ondernemen laat een plan-MER maken voor een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor het historisch gegroeide bedrijf Verhelst Bouwmaterialen, dat een reconversie wil realiseren. Deze reconversie beoogt vooral het verbeteren van de toegankelijkheid, de interne verkeerscirculatie en de goederenstromen en –opslag, en het wegwerken van de huidige knelpunten dienaangaande.

 lees meer


Hersteldecreet integratiespoor-RUP's

In het Belgisch Staatsblad van 12 mei 2014 verscheen het decreet van 25 april 2014 houdende het rechtsherstel van ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de planmilieueffectrapportage werd opgesteld met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 april 2008 betreffende het integratiespoor voor de milieueffectrapportage over een ruimtelijk uitvoeringsplan.