Sla navigatie over
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
home LNE | home MER | contact
  Raadplegen dossiers  
     
  Reageren  
     
  Deskundigen  
     
  Over milieueffectrapportage  
     
  Extra informatie  
     
U bent hier: www.lne.be Thema's Milieueffectrapportage

Milieueffectrapportage


Nieuws 


Publieke inspraak van 15 januari 2015 tot en met 13 februari 2015 over het actualisatieplan-MER 'herneming regionaalstedelijk gebied Brugge'

De Vlaamse overheid overweegt de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor een aantal deelplannen uit de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Brugge. Voor de afbakening van het regionaalstedelijk gebied is al een GRUP opgesteld. Voor een aantal deelgebieden uit de afbakening werd dat GRUP vernietigd zodat er voor die gebieden een nieuw GRUP opgesteld moet worden. In het kader van dat nieuwe GRUP worden locaties onderzocht voor een multifunctionele sportsite, regionale bedrijvigheid, hoogwaardige bedrijvigheid en kantoorgebouwen. Voor het deelgebied ‘Klein Appelmoes’ wordt een bestemming als gemengd openruimtegebied overwogen.

 

lees meer


Publieke inspraak van 12 januari 2015 tot en met 12 maart 2015 over het Plan-MER Ruilverkaveling Molenbeersel in Kinrooi

De Vlaamse minister, bevoegd voor de ruilverkaveling, wil in Molenbeersel (Kinrooi) een ruilverkavelingsplan uit kracht van de wet opmaken. Die ruilverkaveling is in eerste instantie gericht op een verbetering van de landbouwperceelstructuren voor de groenteteelt en voor andere vormen van land- en tuinbouw. Ook andere thema’s zoals landschapszorg, natuur en recreatie zullen in dit plan aan bod komen. De doelstelling van het plan is te komen tot een volledig geïntegreerd project dat een opwaardering betekent voor het landelijke gebied Molenbeersel.

lees meer


Publieke inspraak van 12 januari 2015 tot en met 10 februari 2015 over het Plan-MER voor het GRUP 'Zes jeugdverblijven in VEN-gebied'

Toerisme Vlaanderen laat een plan-MER opstellen voor het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) ‘Zes jeugdverblijven gelegen in VEN-gebied’. Door deze herbestemming kunnen de jeugdverblijven in het VEN-gebied behouden blijven en eventueel uitbreiden. Het plan-MER zal de randvoorwaarden voor deze herbestemming bepalen.

lees meer


Publieke inspraak van 29 december 2014 tot en met 2 maart 2015 over het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan "Kustfront"

Conform artikel 10 § 2 van het Decreet van 25 april 2014, houdende het rechtsherstel van ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de planmilieueffectrapportage werd opgesteld met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 april 2008 betreffende het integratiespoor voor de milieueffectrapportage over een ruimtelijk uitvoeringsplan, stelt het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Oostende de beslissing van 20 november 2014 van de dienst Mer houdende de goedkeuring van het ongewijzigd plan-Mer van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Kustfront' , samen met het definitief plan-Mer en het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ter beschikking van het publiek.

lees meer


Publieke inspraak van 24 november 2014 tot en met 6 februari 2015 over het Euregio Maas-Rijn-programma

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is één van de structuurfondsen van de Europese Unie om doelstellingen van het regionaal beleid te kunnen verwezenlijken, met name het verkleinen van de verschillen tussen de ontwikkelingsniveaus van regio’s. Het beheer van EFRO is in handen van het Agentschap Ondernemen. Naast de Vlaamse Doelstelling 2 (D2)-programma’s zijn er ook grensoverschrijdende, transnationale en interregionale operationele programma’s (D3 – Interreg) waarin Vlaanderen behoort tot het programmagebied. Vooraleer deze programma’s vastgesteld kunnen worden, moet een strategische milieubeoordeling uitgevoerd worden. Momenteel wordt volop gewerkt aan de ontwikkeling van het Euregio Maas-Rijn--programma. De milieu-impact van het programma werd eveneens onderzocht in het bijhorende milieurapport (SMB).

lees meer


Hersteldecreet integratiespoor-RUP's

In het Belgisch Staatsblad van 12 mei 2014 verscheen het decreet van 25 april 2014 houdende het rechtsherstel van ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de planmilieueffectrapportage werd opgesteld met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 april 2008 betreffende het integratiespoor voor de milieueffectrapportage over een ruimtelijk uitvoeringsplan.