Sla navigatie over
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
home LNE | home MER | contact
  Raadplegen dossiers  
     
  Reageren  
     
  Deskundigen  
     
  Over milieueffectrapportage  
     
  Extra informatie  
     
U bent hier: www.lne.be Thema's Milieueffectrapportage

Milieueffectrapportage


Nieuws 

Publieke inspraak van 27 juli 2015 tot en met 31 augustus 2015 over de Plan-MER Lokaal afval- en materialenplan, uitvoeringsplan voor huishoudelijk en vergelijkbaar bedrijfsafval 2016-2022

Het lokaal afval- en materialenplan is een uitvoeringsplan op lokaal niveau voor huishoudelijk en vergelijkbaar bedrijfsafval. Met dit plan wil de Vlaamse overheid de totale hoeveelheid restafval van gezinnen, bedrijven en organisaties in de periode 2016-2022 sterk doen verminderen. Het plan zet een kader voor lokale besturen, kmo’s en organisaties. De nadruk ligt daarbij op preventie en hergebruik  en een betere selectieve inzameling, gekoppeld aan recyclage van huishoudelijk en vergelijkbaar bedrijfsafval en de aanpak van zwerfvuil. Lokale besturen krijgen meer mogelijkheden om te werken op maat en om via proefprojecten nieuwe inzamelvormen uit te testen. Daarnaast is dit  uitvoeringsplan ook een instrument om de eindverwerkingscapaciteit in Vlaanderen af te stemmen op het beschikbare aanbod aan huishoudelijk- en bedrijfsrestafval.
Het uitvoeringsplan kadert binnen het Vlaams materialenbeleid en voldoet aan Europese regelgeving.

lees meer


Publieke inspraak van 22 juli 2015 tot en met 19 september 2015 over het GRUP voor de Afbakening van het regionaalstedelijk gebied Leuven

De afdeling Gebieden en Projecten van Ruimte Vlaanderen start voor de afbakening van het regionaal stedelijk gebied Leuven een nieuwe plan-milieueffectrapportage op. De eerste stap in die procedure is de terinzagelegging van de kennisgeving. In die kennisgeving vindt u onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dat plan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.

Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) heeft tot doel om binnen een afbakeningslijn zones aan te wijzen voor woongebieden, bedrijventerreinen, natuur- en groengebieden, gemeenschapsvoorzieningen en voorzieningen van openbaar nut, stedelijke ontwikkeling en evenementen, stedelijke ontsluitingsinfrastructuur, recreatie en een doortrekkersterrein. De afbakening van het regionaalstedelijk gebied en de bepaalde bestemmingswijzigingen zullen juridisch worden vastgelegd in het GRUP. Het GRUP zal bestaan uit een afbakeningslijn en zal daarnaast deelplannen met beoogde bestemmingswijzigingen of –verfijningen kunnen omvatten. Het plangebied situeert zich in Leuven en omgeving, en overlapt (deels) met de gemeenten Rotselaar, Holsbeek, Lubbeek, Bierbeek en Herent

lees meer