Sla navigatie over
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
home LNE | home MER | contact
  Raadplegen dossiers  
     
  Reageren  
     
  Deskundigen  
     
  Over milieueffectrapportage  
     
  Extra informatie  
     
U bent hier: www.lne.be Thema's Milieueffectrapportage

Milieueffectrapportage


Nieuws 


Publieke inspraak van 12 juni 2015 tot en met 13 juli 2015 over het plan-MER voor het project Steynhoeve Golf in Schilde

Op de terreinen van de huidige boomkwekerij Torfheide in de gemeente Schilde willen de eigenaars een gecombineerd project van golf, hockey en multifunctionele sportmogelijkheden realiseren.
De plannen omvatten de aanleg van een golfbaan met twaalf holes en zes kleinere oefenholes, één oefenhockeyveld, één multifunctioneel sportterrein en bijbehorende infrastructuur waaronder onder andere een parkeerterrein en een clubhuis. Vóór die plannen kunnen worden uitgevoerd, moeten de ruimtelijke bestemmingscategorieën van het gewestplan ter hoogte van het projectgebied aangepast worden. Daarvoor is een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) nodig.

lees meer


Publieke inspraak van 8 juni 2015 tot en met 7 juli 2015 over het plan-MER RUP Kortrijk Weide

De stad Kortrijk start voor dit plan met een nieuwe plan-MER-procedure. De procedure start met de terinzagelegging van de kennisgeving. In die kennisgeving vindt u onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dat plan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.
Het RUP wordt opgesteld om het gebied verder uit te bouwen als gebied voor stedelijke ontwikkeling.

lees meer


Openbaar onderzoek van 11 mei 2015 tot en met 9 juli 2015 over de goedkeuring van het ongewijzigde plan-MER ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Diest’

 De provincie Vlaams-Brabant organiseert een openbaar onderzoek in het kader van de afbakening van het kleinstedelijk gebied Diest. Dit gebeurt op basis van artikel 10 §2 van het decreet van 25 april 2014, houdende het rechtsherstel van ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de planmilieueffectrapportage werd opgesteld met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 april 2008 betreffende het integratiespoor voor de milieueffectrapportage over een ruimtelijk uitvoeringsplan.

lees meer


Definitieve vaststelling PRUP 'Rondweg Baarle bis' te Baarle-Hertog

Op 27 november 2014 werd het PRUP Rondweg Baarle bis te Baarle Hertog door de provincieraad Antwerpen definitief vastgesteld.

Volgende documenten zijn raadpleegbaar :


Hersteldecreet integratiespoor-RUP's

In het Belgisch Staatsblad van 12 mei 2014 verscheen het decreet van 25 april 2014 houdende het rechtsherstel van ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de planmilieueffectrapportage werd opgesteld met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 april 2008 betreffende het integratiespoor voor de milieueffectrapportage over een ruimtelijk uitvoeringsplan.