Sla navigatie over
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
home LNE | home MER | contact
  Raadplegen dossiers  
     
  Reageren  
     
  Deskundigen  
     
  Over milieueffectrapportage  
     
  Extra informatie  
     
U bent hier: www.lne.be Thema's Milieueffectrapportage

Milieueffectrapportage


Nieuws 


Publieke inspraak van 16 september 2014 tot en met 15 oktober 2014 over het plan-MER voor het PRUP ‘N14 omleidingsweg in Rijkevorsel’

 De provincie Antwerpen start voor het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) ‘N14 omleidingsweg te Rijkevorsel’ een plan-MER-procedure op. In het PRUP zal een zone voor weginfrastructuur aangeduid worden waarbinnen de omleidingsweg rond Rijkevorsel zal liggen.

lees meer


Publieke inspraak van 15 september 2014 tot en met 16 oktober 2014 over de volledig verklaarde kennisgeving in de vorm van het goedgekeurde Plan-MER – GemRUP “Kustfront

Conform artikel 9 van het Decreet van 25 april 2014, houdende het rechtsherstel van ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de planmilieueffectrapportage werd opgesteld met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 april 2008 betreffende het integratiespoor voor de milieueffectrapportage over een ruimtelijk uitvoeringsplan, stelt het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Oostende de volledig verklaarde kennisgeving in de vorm van het goedgekeurde plan-MER van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Kustfront’ ter beschikking van het publiek.

lees meer


Publieke inspraak van 4 september 2014 tot en met 3 oktober 2014 over het Plan-MER voor het PRUP “Afbakening kleinstedelijk gebied Waregem”

De provincie West-Vlaanderen start voor het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Waregem’ een nieuwe plan-MER-procedure op.
lees meer


Publieke inspraak van 22 augustus 2014 tot en met 20 september 2014 over het plan-milieueffectenrapportvoor de herbestemming van het voormalige militair domein Oostmalle

De afdeling Gebieden en Projecten van het departement Ruimte Vlaanderen van de Vlaamse overheid wil een nuttige invulling geven aan de terreinen van het voormalige militair domein Oostmalle. Daarvoor wordt gezocht naar een evenwichtige verdeling tussen de functies natuur, landbouw en recreatie, en met de draagkracht van het plangebied. Voor de uiteindelijke invulling van het plangebied moeten de ruimtelijke bestemmingscategorieën van het gewestplan ter hoogte van het plangebied aangepast worden. Daarvoor is een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) nodig.

lees meer


Publieke inspraak van 14 augustus 2014 tot en met 14 september 2014 over het plan-MER voor het GRUP ‘Gemengde regionale bedrijventerreinen Mechelen-Noord III en IV’

Het departement Ruimte Vlaanderen zal het deelgebied 4 van het ‘Gemengd regionaal bedrijventerrein Mechelen-Noord III en IV’ van het GRUP ‘Afbakening regionaalstedelijk gebied Mechelen’ gedeeltelijk herbestemmen. Die herbestemming zal in de lus van de R6 ter hoogte van de N16 de bouw van een retailpark mogelijk maken, eventueel aangevuld met kantoren. Afhankelijk van de infrastructuur kan de huidige bufferbestemming een andere invulling krijgen in het GRUP. Daarnaast is het mogelijk dat de voorschriften voor het gemengde regionale bedrijventerrein tussen de E19 en de R6 zullen worden verfijnd als gevolg van het gevoerde planproces en plan-milieueffectenonderzoek.

lees meer


Handleiding ontginngen

Deze handleiding staat nu op onze site. U kunt deze vinden onder de rubriek "Handleidingen" bij "Deskundigen" of direct downloaden.


Handleiding tram- en spoorlijnprojecten

Deze handleiding staat nu op onze site. U kunt deze vinden onder de rubriek "Handleidingen" bij "Deskundigen" of direct downloaden.


Hersteldecreet integratiespoor-RUP's

In het Belgisch Staatsblad van 12 mei 2014 verscheen het decreet van 25 april 2014 houdende het rechtsherstel van ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de planmilieueffectrapportage werd opgesteld met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 april 2008 betreffende het integratiespoor voor de milieueffectrapportage over een ruimtelijk uitvoeringsplan.