Sla navigatie over
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
home LNE | home MER | contact
  Raadplegen dossiers  
     
  Reageren  
     
  Deskundigen  
     
  Over milieueffectrapportage  
     
  Extra informatie  
     
U bent hier: www.lne.be Thema's Milieueffectrapportage

Milieueffectrapportage

 

Nieuws 


Publieke inspraak van 29/01/2016 tot en met 28/03/2016 over het plan-MER voor een windturbinepark in de Antwerpse haven op Rechteroever

Het voorgenomen plan omvat de bouw van 60 tot 100 windturbines in de Antwerpse haven, meer bepaald op de rechteroever tussen het Churchilldok en de Nederlandse grens.

Initiatiefnemer Vleemo opteert voor de opmaak van een strategisch plan-MER. Het is nog niet bekend hoeveel windturbines er geplaatst zullen worden, voor welke types er zal worden gekozen en op welke locaties ze zullen worden gebouwd: dat zal onder meer afhangen van de resultaten van dit plan-MER. Uit het MER moet blijken welke locaties op Rechteroever om milieuredenen meer of minder geschikt zijn voor het inplanten van windturbines en waar er milderende maatregelen of aanvullend studiewerk op projectniveau nodig zijn.

lees meer


Openbaar onderzoek van 19/01/2016 tot en met 18/03/2016 over het Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent Sint-Niklaas

Het openbaar onderzoek heeft betrekking op het ontwerp van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan en op de volledig verklaarde kennisgeving in de vorm van het goedgekeurde plan-MER. De inspraakmogelijkheden m.b.t. de volledig verklaarde kennisgeving in de vorm van het goedgekeurde plan-MER zijn beperkt tot de inhoudsafbakening van het plan-MER zoals bedoeld in art. 4.2.8 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.

U kan de documenten hier downloaden http://doc.ruimtevlaanderen.be/GRUP/00200/00222_00001/index.html

Tot en met 18/3/2016 kunt u uw opmerkingen bezorgen aan de betrokken gemeenten of aan Ruimte Vlaanderen, Koning Albert II-laan 19 – bus 16 te 1210 Brussel.


30-10-2015: Nieuw richtlijnenboek mens-mobiliteit

Er is een nieuw richtlijnenboek voor de discipline mens-mobiliteit beschikbaar. Dit richtlijnenboek behandelt zowel methodologische aspecten voor planmilieueffectrapportage als voor projectmilieueffectrapportage, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen verkeersdragende plannen/projecten en verkeersgenererende plannen/projecten.

Vanaf 1 december 2015 zullen kennisgevingen die ingediend worden bij de dienst Mer beoordeeld worden volgens de bepalingen van het nieuwe richtlijnenboek.

Meer informatie


26-10-2015: Nieuw richtlijnenboek algemene methodologische en procedurele aspecten van kracht.

Met trots stellen we u het nieuwe richtlijnenboek algemene methodologische en procedurele aspecten voor. Hierin worden de kenmerken en het doel van milieueffect¬rapportage geschetst. Er wordt ook ingegaan op de rol van de actoren die betrokken zijn bij milieueffectrapportage. Vervolgens wordt het procedurele en juridische kader voor plan-MER's, project-MER's, ontheffingsaanvragen en screenings beschreven. Ten slotte volgt er een uitgebreid deel over methodologische en andere aandachtspunten uit de m.e.r.-praktijk.

Het is tot stand gekomen onder begeleiding van de betrokkenen administraties, initiatiefnemers, erkende MER-deskundigen en het middenveld.

We verwachten dat het nieuwe richtlijnenboek wordt toegepast voor nieuwe kennisgevingen vanaf 23/11/2015. Als er in de kennisgeving of de richtlijnen nog geen rekening gehouden kon worden met het richtlijnenboek, maar er kunnen wel elementen uit toegepast worden in het MER zelf, dan is het aangewezen om dit zoveel mogelijk te doen.

Het nieuwe richtlijnenboek vindt u op de volgende pagina.