Sla navigatie over
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
home LNE | home MER | contact
  Raadplegen dossiers  
     
  Reageren  
     
  Deskundigen  
     
  Over milieueffectrapportage  
     
  Extra informatie  
     
U bent hier: www.lne.be Thema's Milieueffectrapportage

Milieueffectrapportage


Nieuws 


Publieke inspraak van 22 augustus 2014 tot en met 20 september 2014 over het plan-milieueffectenrapport  voor de herbestemming van het voormalige militair domein Oostmalle

De afdeling Gebieden en Projecten van het departement Ruimte Vlaanderen van de Vlaamse overheid wil een nuttige invulling geven aan de terreinen van het voormalige militair domein Oostmalle. Daarvoor wordt gezocht naar een evenwichtige verdeling tussen de functies natuur, landbouw en recreatie, en met de draagkracht van het plangebied. Voor de uiteindelijke invulling van het plangebied moeten de ruimtelijke bestemmingscategorieën van het gewestplan ter hoogte van het plangebied aangepast worden. Daarvoor is een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) nodig.

lees meer


Publieke inspraak van 14 augustus 2014 tot en met 14 september 2014 over het plan-MER voor het GRUP ‘Gemengde regionale bedrijventerreinen Mechelen-Noord III en IV’

Het departement Ruimte Vlaanderen zal het deelgebied 4 van het ‘Gemengd regionaal bedrijventerrein Mechelen-Noord III en IV’ van het GRUP ‘Afbakening regionaalstedelijk gebied Mechelen’ gedeeltelijk herbestemmen. Die herbestemming zal in de lus van de R6 ter hoogte van de N16 de bouw van een retailpark mogelijk maken, eventueel aangevuld met kantoren. Afhankelijk van de infrastructuur kan de huidige bufferbestemming een andere invulling krijgen in het GRUP. Daarnaast is het mogelijk dat de voorschriften voor het gemengde regionale bedrijventerrein tussen de E19 en de R6 zullen worden verfijnd als gevolg van het gevoerde planproces en plan-milieueffectenonderzoek.

lees meer


Publieke inspraak van 11 augustus 2014 tot en met 10 september 2014 over het plan-milieueffectrapport (plan-MER) van het vijfde mestactieplan (MAP 5)

Ter bescherming van het oppervlakte- en grondwater tegen nitraatverliezen bereidt de Vlaamse overheid het vijfde mestactieplan (MAP 5) voor. Met het vijfde mestactieplan wil Vlaanderen in de periode 2015-2018 de Europese Nitraatrichtlijn, die als doel heeft de waterkwaliteit in Europa te beschermen door verontreiniging met nitraten uit agrarische bronnen te voorkomen en goede landbouwpraktijken te stimuleren, verder realiseren door nutriëntenverliezen naar grond- en oppervlaktewater te minimaliseren. Dat gebeurt via een gebiedsgerichte aanpak met de focus op:

-           een oordeelkundige en evenwichtige bemesting;

-           de stimulering van goede landbouwkundige praktijken;

-           een gerichte controle;

-           begeleiding op maat van land- en tuinbouwers.

Om de mogelijke effecten van het plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt de procedure voor de opmaak van een plan-milieueffectrapport (plan-MER) opgestart. Een eerste stap daarin is de publicatie van een kennisgevingsnota.

lees meer


 Handleiding ontginngen

Deze handleiding staat nu op onze site. U kunt deze vinden onder de rubriek "Handleidingen" bij "Deskundigen" of direct downloaden.


Handleiding tram- en spoorlijnprojecten

Deze handleiding staat nu op onze site. U kunt deze vinden onder de rubriek "Handleidingen" bij "Deskundigen" of direct downloaden.


Hersteldecreet integratiespoor-RUP's

In het Belgisch Staatsblad van 12 mei 2014 verscheen het decreet van 25 april 2014 houdende het rechtsherstel van ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de planmilieueffectrapportage werd opgesteld met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 april 2008 betreffende het integratiespoor voor de milieueffectrapportage over een ruimtelijk uitvoeringsplan.