Sla navigatie over
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
home LNE | home MER | contact
  Raadplegen dossiers  
     
  Reageren  
     
  Deskundigen  
     
  Over milieueffectrapportage  
     
  Extra informatie  
     
U bent hier: www.lne.be Thema's Milieueffectrapportage

Milieueffectrapportage


Nieuws 

Publieke inspraak van 28 september 2015 tot en met 27 oktober 2015 over het plan-MER voor het RUP 'Hoge Weg Hemiksem'

De gemeente Hemiksem wil een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opstarten voor het RUP ‘Hoge Weg Hemiksem’. Het plan beoogt een herbestemming van een voormalig industrieterrein van Bekaert Hemiksem nv naar een levendige, groene woon- en/of werkomgeving. Het stopzetten van de activiteiten van Bekaert op de site vormde de aanleiding voor de herstructurering van het gebied. Door de ligging van de site aan de Schelde heeft de locatie andere potenties dan nieuwe industriële activiteiten. Gelet op de historische vervuiling van de site gaat de reconversie van het brownfield gepaard met sanering. Daarvoor werd een brownfieldconvenant gesloten. Daarnaast wordt in het RUP de mogelijkheid geboden om woningen op te nemen in het plangebied, ter hoogte van de Armenpoort, en in het woongebied in het noordoosten van het plangebied, ter hoogte van de Steenbakkerijstraat.

lees meer


Publieke inspraak van 22 september 2015 tot en met 21 oktober 2015 over het plan-MER voor de ‘Aanleg van overstromingsgebieden in het kader van het geactualiseerde Sigmaplan - cluster Nete: Beneden-Nete, Kleine Nete en Grote Nete'

Waterwegen & Zeekanaal NV, afdeling Zeeschelde, wil een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opstarten voor drie zones in de vallei van de Beneden-Nete, de Kleine Nete en de Grote Nete, die ter uitvoering van het geactualiseerde Sigmaplan heringericht zullen worden in functie van de inrichting van natuurlijke overstromingsgebieden, natuurontwikkeling en recreatie. Het plangebied omvat de volgende zones: zone 1 - Anderstadt I en II, vijvers aan Anderstadt, omgeving Hof van Lachenen en Polder van Lier, zone 2 - Varenheuvel-Abroek en zone 3 - mondingsgebied Grote Nete.

lees meer


Publieke inspraak van 21 september 2015 tot en met 20 oktober 2015 over het plan-MER ‘Doortocht Brugge: vernieuwing Dampoortsluis en overige knelpunten van de doortocht’

Waterwegen en Zeekanaal NV, afdeling Bovenschelde, wil op korte termijn tot een verbetering komen van de binnenvaartontsluiting voor de kusthavens van Brugge (Zeebrugge) en Oostende. De plannen voor de vernieuwing van de Dampoortsluis en de aanpak van enkele knelpunten van de doortocht van het kanaal in Brugge vormen een onderdeel daarvan. De focus ligt daarbij op een integrale aanpak.

lees meer


Publieke inspraak over het project-MER Oosterweelverbinding (PR2236)

De Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel laat een project-MER opstellen voor de aanleg van de Oosterweelverbinding.

In tegenstelling tot wat in een eerder verspreide brochure vermeld stond, kan u de kennisgevingsnota niet via ‘lopende inspraakprocedures’ consulteren. U kan daarentegen de kennisgevingsnota consulteren via onze dossierdatabank, geef daar het dossiernummer ‘PR2236’ in en klik vervolgens op ‘meer info’. U kan de kennisgevingsnota ook downloaden. Inspreken kan via het digitaal inspraakformulier.

Publieke inspraak van 24 augustus 2015 tot en met 22 oktober 2015 over het plan-MER voor het Brabantnet - Segmenten parking C en Strombeek-Koningslo

De Mobiliteitsvisie 2020 van De Lijn voor Vlaams-Brabant heeft voor het openbaar vervoer verschillende mogelijkheden uitgewerkt. Uit de dertien voorgestelde tramlijnen zijn de volgende drie prioritaire tramverbindingen geselecteerd, die in een eerste fase zullen worden uitgevoerd:

-       de sneltram voor de verbinding Willebroek-Brussel;

-       de luchthaventram voor de verbinding Internationale Luchthaven van Zaventem-Brussel;

-       de ringtram voor de verbinding Jette-Internationale Luchthaven van Zaventem,.

Voor elk van die verbindingen en de verschillende alternatieven is een plan-milieueffectrapport (plan-MER) opgesteld. Om die tramlijnen te kunnen realiseren moet voor (delen van) bepaalde tracés de ruimtelijke bestemming gewijzigd worden via een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP).

Voor twee segmenten worden nu bijkomende alternatieven onderzocht: een alternatief op de verbinding Boom-Brussel (wijziging segment parking C) en een alternatief op de verbinding Heizel-Internationale Luchthaven van Zaventem (wijziging segment Strombeek-Koningslo). Die segmenten worden bestudeerd in een nieuwe plan-milieueffectrapportage. De overige delen en alternatieven van de bovengenoemde verbindingen wijzigen niet en werden al in eerdere plan-MER’s bestudeerd.

lees meer