Sla navigatie over
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
home LNE | home MER | contact
  Raadplegen dossiers  
     
  Reageren  
     
  Deskundigen  
     
  Over milieueffectrapportage  
     
  Extra informatie  
     
U bent hier: www.lne.be Thema's Milieueffectrapportage

Milieueffectrapportage


Nieuws 


Openbaar onderzoek van 17/11/2015 tot en met 15/01/2016 over het ongewijzigde plan-MER 'Specifiek economisch knooppunt Ternat'

De provincie Vlaams-Brabant organiseert een openbaar onderzoek in het kader van het specifiek economisch knooppunt Ternat. Dit gebeurt op basis van artikel 10 §2 van het decreet van 25 april 2014, houdende het rechtsherstel van ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de planmilieueffectrapportage werd opgesteld met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 april 2008 betreffende het integratiespoor voor de milieueffectrapportage over een ruimtelijk uitvoeringsplan.

lees meer


Definitieve vaststelling van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Bijzonder economisch knooppunt Kampenhout-Sas’

De provincieraad van Vlaams-Brabant heeft op 22 september 2015 het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Bijzonder economisch knooppunt Kampenhout-Sas’ definitief vastgesteld. Dit plan werd onderworpen aan een milieueffectrapportage.

Op grond van artikel 4.2.11 §4 van het Decreet algemene bepalingen milieubeleid maakt de provincie Vlaams-Brabant bekend dat de volgende plandocumenten voor het publiek raadpleegbaar zijn

  • Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Bijzonder economisch knooppunt Kampenhout-Sas’

  • Toelichtingsnota

  • Stedenbouwkundige voorschriften

  • Grafisch plan

  • Besluit definitieve vaststelling

  • Planmilieueffectrapport ‘Plan-MER voor de uitbreiding van het bedrijventerrein in het bijzonder economisch knooppunt Kampenhout-Sas’

o    Hoofdrapport

o    Bijlagen

o    Niet-technische samenvatting

o    Goedkeuringsbeslissing dienst m.e.r.

De plandocumenten zijn digitaal te raadplegen via www.vlaamsbrabant.be/kampenhout-sas, www.mervlaanderen.be en de internetpagina’s van de gemeenten Kampenhout en Boortmeerbeek. Bovendien kunnen de documenten worden ingekeken op het provinciehuis en de gemeentehuizen van Kampenhout en Boortmeerbeek.


30-10-2015: Nieuw richtlijnenboek mens-mobiliteit

Er is een nieuw richtlijnenboek voor de discipline mens-mobiliteit beschikbaar. Dit richtlijnenboek behandelt zowel methodologische aspecten voor planmilieueffectrapportage als voor projectmilieueffectrapportage, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen verkeersdragende plannen/projecten en verkeersgenererende plannen/projecten.

Vanaf 1 december 2015 zullen kennisgevingen die ingediend worden bij de dienst Mer beoordeeld worden volgens de bepalingen van het nieuwe richtlijnenboek.

Meer informatie


26-10-2015: Nieuw richtlijnenboek algemene methodologische en procedurele aspecten van kracht.

Met trots stellen we u het nieuwe richtlijnenboek algemene methodologische en procedurele aspecten voor. Hierin worden de kenmerken en het doel van milieueffect¬rapportage geschetst. Er wordt ook ingegaan op de rol van de actoren die betrokken zijn bij milieueffectrapportage. Vervolgens wordt het procedurele en juridische kader voor plan-MER's, project-MER's, ontheffingsaanvragen en screenings beschreven. Ten slotte volgt er een uitgebreid deel over methodologische en andere aandachtspunten uit de m.e.r.-praktijk.

Het is tot stand gekomen onder begeleiding van de betrokkenen administraties, initiatiefnemers, erkende MER-deskundigen en het middenveld.

We verwachten dat het nieuwe richtlijnenboek wordt toegepast voor nieuwe kennisgevingen vanaf 23/11/2015. Als er in de kennisgeving of de richtlijnen nog geen rekening gehouden kon worden met het richtlijnenboek, maar er kunnen wel elementen uit toegepast worden in het MER zelf, dan is het aangewezen om dit zoveel mogelijk te doen.

Het nieuwe richtlijnenboek vindt u op de volgende pagina.