Sla navigatie over
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
home | contact | pers | sitemap | publicaties | vacatures | english information
  Thema's  
     
  Campagnes  
     
  Doelgroepen  
     
  Over onze organisatie  
     
U bent hier: www.lne.be Thema's Milieu en Gezondheid Wat onderzoekt de overheid? Kwantitatieve inschatting van blootstelling aan en gezondheidseffecten van verkeersemissies in Vlaanderen met speciale aandacht voor ultrafijne partikels (UFP) pilootproject in geselecteerde hotspots

Kwantitatieve inschatting van blootstelling aan en gezondheidseffecten van verkeersemissies in Vlaanderen met speciale aandacht voor ultrafijne partikels (UFP) pilootproject in geselecteerde hotspots

Achtergrond en doelstelling

Internationaal onderzoek geeft aan dat fijn stof negatieve gezondheidseffecten kan veroorzaken bij de mens. In welke mate de diverse chemische bestanddelen en fracties van grootte van het fijn stof aan de veroorzaakte gezondheidsschade bijdragen, is slechts gedeeltelijk bekend. Deze kennis is echter van groot belang om effectieve beleidsmaatregelen te treffen.

Er is op dit moment voldoende wetenschappelijk bewijs voor een verband tussen verkeersgerelateerde luchtverontreiniging en negatieve gezondheidseffecten. De voornaamste stoffen van de verkeersgerelateerde luchtverontreiniging die voor de gezondheid van belang zijn, zijn de roetdeeltjes, koolmonoxide, stikstofdioxide, benzeen en polycyclische koolwaterstoffen. Ter hoogte van de weg zijn de concentraties van deze stoffen het hoogst en de niveaus dalen met toenemende afstand tot de weg. Van fijne stofdeeltjes als PM10 en PM2.5 wordt aangenomen dat er geen drempelwaarde kan worden aangegeven waaronder geen gezondheidseffecten meer zullen optreden. Het is aannemelijk dat dit ook het geval zal zijn voor de verkeersgerelateerde roetdeeltjes. Recentelijk krijgt de fractie „ultrafijn stof‟ (de fractie < PM1 en PM0.1) meer aandacht. Het ontstaan en voorkomen van ultrafijn stof (UFP) zou immers sterker gerelateerd zijn aan verkeersblootstelling dan de fracties PM10 en PM2,5.

Ook in milieu- en gezondheidsstudies krijgt UFP steeds meer aandacht. Deze deeltjes worden immers gekenmerkt door een enorm adsorptieoppervlak in vergelijking met hun deeltjesgrootte. Deze oppervlakte speelt een belangrijke rol in de interactie in de long. Daarnaast fungeren deze deeltjes als dragers voor andere stoffen naar de alveoli. Ten derde zijn er wetenschappelijke aanwijzingen dat deze ultrafijne deeltjes in sommige omstandigheden vanuit de long naar de bloedcirculatie kunnen diffunderen en zo andere doelorganen kunnen beïnvloeden waaronder het hart- en vaatstelsel.

Tot op heden werd hoofdzakelijk onderzoek gevoerd naar acute gezondheidseffecten gerelateerd aan o.a. het cardiovasculair systeem, en het ademhalingstelsel.

In de studie Opmaak van plan van aanpak voor de kwantitatieve inschatting van blootstelling aan en gezondheidseffecten van verkeersblootstelling in Vlaanderen, met speciale aandacht voor Ultra Fijne Partikels (UFP)werd de toegevoegde waarde van humane biomonitoring in verkeersstudies geëvalueerd en werd een plan van aanpak opgesteld. Concluderend wordt als volgt vermeld: „Het huidig project resulteerde in de uitwerking van een theoretische aanpak voor het uitvoeren van een humane biomonitorings- en meetcampagne naar de effecten van verkeersblootstelling op een hot spot. Op basis van de evaluatiediscussie in een Expertenmeeting op 25 juni 2010 werd beslist een hot spot te bestuderen waar de verkeersimpact in de buurt van scholen kan worden ingeschat.

Doelstelling van deze opdracht

De doelstelling van deze opdracht is het uitvoeren van humane biomonitoring in hotspots om de externe en interne blootstelling aan verkeerspolluenten en de mogelijke gezondheidseffecten ervan na te gaan. Als draaiboek hiervoor werd het plan van aanpak ontwikkeld in de studie „Opmaak van plan van aanpak voor de kwantitatieve inschatting van blootstelling aan en gezondheidseffecten van verkeersblootstelling in Vlaanderen, met speciale aandacht voor Ultra Fijne Partikels (UFP)‟. In dit plan van aanpak werd ook het onderzoeksluik betreffende de milieumetingen en het bepalen van de externe blootstelling uitgewerkt. Deze luiken worden uitgevoerd in het VMM onderzoek rond UFP in de nabijheid van scholen.

Het onderzoek, samen met de resultaten van het VMM-onderzoek, moest leiden tot het formuleren van concrete aanbevelingen voor van het milieubeleid en andere beleidsentiteiten en nuttige tips voor de bevolking.

Rapporten

Download het rapport voor de studie "Kwantitatieve inschatting van blootstelling aan en gezondheidseffecten van verkeersemissies in Vlaanderen, met speciale aandacht voor Ultrafijne Partikels (UFP)"

Gespecialiseerde lectuur voor artsen: Download de factsheets voor de studie "Kwantitatieve inschatting van blootstelling aan en gezondheidseffecten van verkeersemissies in Vlaanderen, met speciale aandacht voor Ultrafijne P (UFP)"

Download het VMM-rapport voor de studie "Metingen van ultrafijn stof in Vlaanderen op hotspot(s) voor de blootstelling aan verkeerspolluenten"

Download de samenvatting voor de studie"Kwantitatieve inschatting van blootstelling aan en gezondheidseffecten van verkeersemissies in Vlaanderen, met speciale aandacht voor Ultrafijne Partikels (UFP)"