Sla navigatie over
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
home | contact | pers | sitemap | publicaties | vacatures | english information
  Situering  
     
  De Vlaamse Klimaattop  
     
  Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013-2020  
     
  CO2 verminderen: doe mee!  
     
  Adaptatie  
     
  Vlaams Klimaatbeleidsplan 2006-2012  
     
  CO2-emissiehandel  
     
  Flexibele mechanismen  
     
  Verdunning van de ozonlaag  
     
  Klimaatbeleid  
     
  Klimaatfinanciering  
     
U bent hier: www.lne.be Thema's Klimaatverandering

Klimaatverandering

Inleiding

De opwarming van de aarde door een versterkt broeikaseffect is één van de meest actuele milieuproblemen die onze samenleving voor grote uitdagingen plaatst. Duurzame oplossingen vragen immers om een ommekeer in de stijgende uitstoot van broeikasgassen, een ommezwaai in onze manier van wonen, werken, vervoeren en ontspannen. Want de strijd tegen de klimaatverandering heeft alles te maken met hoe we omgaan met energie en grondstoffen, nu en in de toekomst. Met deze webstek willen we voor u het klimaatkluwen ontwarren en u wegwijs maken in de problematiek van de klimaatverandering, de beleidsinitiatieven in Vlaanderen en uw rol daarin.

Actueel

De Vlaamse Klimaattop

Alle informatie over de Vlaamse Klimaattop vind je op www.vlaamseklimaattop.be!

 

24 oktober 2014 - Voortgangsrapport 2012: Kyotodoelstelling 2008-2012 behaald!

Het Voortgangsrapport 2012 (VORA12) van het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2006-2012 werd op 24 oktober 2014 meegedeeld aan de Vlaamse Regering. Dankzij een doelgericht en volgehouden beleid van haalbare, betaalbare en aanvaardbare interne klimaatmaatregelen, versterkt door een economische crisis in 2009 en ondanks een strenge winter in 2010, heeft het Vlaams gewest de Vlaamse Kyotodoelstelling meer dan gehaald, met een klein tekort in de non-ETS (7.720 kton CO2-eq) en een meer dan dubbel zo groot overschot in de ETS (19.320 kton CO2-eq). Het verschil (11.600 kton CO2-eq op vijf jaar) is goed voor een daling ten opzichte van 1990 met 8% (vergeleken met de broeikasgasemissiereductiedoelstelling van 5,2%). Vlaanderen heeft het dus 54% beter gedaan dan afgesproken.

 

28 juni 2013 – Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013-2020 definitief goedgekeurd – lancering www.klimaattips.be

Op 28 juni 2013 keurde de Vlaamse Regering het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013-2020 definitief goed. Het plan bestaat uit een overkoepelend luik twee deelplannen: het Vlaams Mitigatieplan (VMP), om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, en het Vlaams Adaptatieplan (VAP) om de effecten van de klimaatverandering in Vlaanderen op te vangen.

De Vlaamse Regering kan de klimaatproblematiek echter niet alleen oplossen. Op de website www.klimaattips.be vind je suggesties over wat elke Vlaming kan doen om mee te werken aan een gezonder klimaat. Want de oplossing begint ook bij elk van ons.

 

1 februari 2013 -  Eerste ontwerp Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013-2020 principieel goedgekeurd

Op 1 februari 2013 keurde de Vlaamse Regering de conceptnota met het eerste ontwerp van het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013-2020 goed. Voor het eerst wordt het Vlaams Klimaatbeleidsplan uitgesplitst in een Vlaams Mitigatieplan, om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, en een Vlaams Adaptatieplan om de effecten van de klimaatverandering in Vlaanderen op te vangen.

 

23 november 2013 - Voortgangsrapport 2011

Het Voortgangsrapport 2011 (VORA11) van het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2006-2012 (pdf, 500kB) werd op 23 november 2012 meegedeeld aan de Vlaamse Regering.

 

27 september 2012 - Uitgebreide stand van zaken voorbereiding Vlaams Mitigatieplan

Zoals aangekondigd in de conceptnotata van 20 juli 2012, werd op 27 september 2012 een uitgebreide stand van zaken van het Vlaams Mitigatieplan gerapporteerd aan de Vlaamse Regering. Er werd meer in detail verslag uitgebracht van alle in het voorbereidingstraject voorgestelde en onderzochte maatregelen. Daarnaast werd ook informatie toegevoegd die werd teruggevonden in de literatuur en bij screening van beleidsplannen uit de ons omringende landen. De vermelde conclusies en verdere stappen zijn conform de conceptnota van 20 juli 2012.

 

20 juli 2012 - Stand van zaken voorbereiding Vlaams Mitigatieplan

Op 20 juli 2012 werd voor de tweede maal gerapporteerd aan de Vlaamse Regering over de stand van zaken van het Vlaams Mitigatieplan. Als eerste luik van dit derde Vlaams Klimaatbeleidsplan heeft het Vlaams MitigatiePlan (VMP) tot doel om de uitstoot van broeikasgassen in Vlaanderen tussen 2013 en 2020 te doen dalen en zo de klimaatverandering tegen te gaan.

 

14 mei 2012 - Rondetafelconferentie: gebruik van gefluoreerde broeikasgassen (F-gassen) in koel- en luchtbehandelingsinstallaties

Op 14 mei organiseerde het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) een rondetafelconferentie over het gebruik van F-gassen in koel- en luchtbehandelingsinstallaties. Ondanks het huidige maatregelenpakket blijft de koelsector verantwoordelijk voor de grootste uitstoot aan F-gassen. Er is bovendien een stijgende trend, die verwacht wordt zich door te zetten. Tijdens deze ronde tafel verzamelde LNE in een heel constructief overleg met de betrokken sectoren ideeën om deze trend om te buigen.

 

23 december 2011 - Stand van zaken voorbereiding Vlaams Mitigatieplan

Op 1 juli 2011 keurde de Vlaamse Regering de conceptnota met het voorbereidingstraject van het derde Vlaams Klimaatbeleidsplan goed.

Als eerste luik van dit derde Vlaams Klimaatbeleidsplan heeft het Vlaams MitigatiePlan (VMP) tot doel om de uitstoot van broeikasgassen in Vlaanderen tussen 2013 en 2020 te doen dalen en zo de klimaatverandering tegen te gaan. Om te komen tot een gedragen plan, wordt er onder de noemer van de Vlaamse Klimaatconferentie overlegd met het middenveld.

Op 23 december 2011 werd de stand van zaken van het voorbereidingstraject van het Vlaams Mitigatieplan meegedeeld aan de Vlaamse Regering (pdf 600kb, 23pp). In hetzelfde document staat ook het verslag van het startmoment van de Vlaamse Klimaatconferentie, dat plaatsvond op 25 november 2011.

 

1 december 2011 - Voortgangsrapport 2010

Het Voortgangsrapport 2010 (VORA10) van het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2006-2012 werd op 1 december 2011 meegedeeld aan de Vlaamse Regering.
 

25 november 2011 - Startmoment Vlaamse Klimaatconferentie - luik mitigatie

Op initiatief van Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege werd op 25 november het startschot gegeven van de vernieuwde Vlaamse Klimaatconferentie. De Vlaamse Regering wil immers de dialoog rond een verder doorgedreven Vlaams Klimaatbeleid voeren met alle relevante actoren die raken aan de klimaatproblematiek om zo te komen tot een gedragen Vlaams Mitigatieplan.

Tijdens het algemeen startmoment werd we de klimaatuitdaging op korte en lange termijn en het verdere procesverloop in aanloop naar het nieuwe Vlaams Mitigatieplan 2013-2020 toegelicht. Tijdens een debat peilden we ook naar de verwachtingen en de strategische visie van het maatschappelijke middenveld.